Show simple item record

dc.creatorMariya Kosturkova / Мария Костуркова
dc.date.accessioned2022-05-11T12:32:30Z
dc.date.available2022-05-11T12:32:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2137
dc.description.abstractThe study aims to assess Bulgarian RA and SLE patients and healthy controls for 5 SNPs (rs665691, rs682658, rs172378, rs294179 and rs292001) in the C1q gene cluster to analyze their associations with C1q levels and some of the disease specific clinical and immunological aspects. This cross-sectional case-control cohort study included 111 subjects (58 RA and 53 SLE) and 67 healthy controls. Information about both diseases' clinical, laboratory, immunological, and therapeutic aspects were collected. SNP genotyping was performed on extracted DNA using a TaqMan allelic discrimination assay, and C1q levels were quantified using ELISA. Associations were found between rs172378 and RA and SLE, early SLE onset, LN and anti-dsDNA positivity; between rs292001 and RA: between rs665691 (and to a lesser extent rs294179) and higher C1q levels and ACPA positivity. C1q levels were found to be lower (still normal) in RA patients compared to healthy controls and even lower in SLE patients and the LN subgroup, where values below the reference range were noted. Haplotype analysis was performed, demonstrating almost complete LD between all the five SNPs in the healthy control group. Due to the disease associations of rs172378 in RA and even more in SLE patients, it showed no LD with the other SNPs. Despite some limitations, the study outlines the multifaceted and promising etiopathogenetic role of C1q gene polymorphisms in RA and SLE, which have to be considered in their complex understanding.en_US
dc.description.abstractЦелта на проучването е изследване на българска кохорта болни от РА и СЛЕ и контролна група здрави индивиди за наличие на 5 SNPs (rs665691, rs682658, rs172378, rs294179 и rs292001) в гените за C1q, анализ на асоциациите им с плазмените нива на C1q и с характерните за двете заболявания клинико-имунологични прояви. 111 пациента (58 РА и 53 СЛЕ) и 67 здрави индивиди са включени в срезово изследване от типа случай/контрола. Събрана е клинична, лабораторна, имунологична и терапевтична информация и всички участници са генотипизирани за петте SNPs чрез TaqMan анализ. Нивата на C1q са определени с ELISA. Установени са асоциации между rs172378 и РА и СЛЕ, ранно начало на СЛЕ, ЛН и носителство на anti-dsDNA; между rs292001 и РА; между rs665691 (и в по-малка степен rs294179) и повишени нива на C1q и носителство на АСРА. Установени са по-ниски нива (в рамките на нормата) на C1q при пациентите с РА в сравнение със здрави индивиди и още по-ниски при болните от СЛЕ и в подгрупата на ЛН, където някои от стойностите са под долната референтна граница. Осъществен е хаплотипен анализ, който демонстрира почти пълно LD между петте SNPs в контролната група здрави. Вероятно заради болестните асоциации на rs172378 с РА и още повече със СЛЕ, при пациентите той не е в LD с останалите полиморфизми. Въпреки някои ограничения, проучването очертава многолика и обещаваща етиопатогенетична роля на полиморфизмите в гена за C1q при РА и СЛЕ, която следва да се има предвид за комплексното им разбиране.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectrheumatoid arthritisen_US
dc.subjectsystemic lupus erythematosusen_US
dc.subjectC1q geneen_US
dc.subject.classificationВътрешни болести / Internal Diseasesen_US
dc.titleFrequency and Clinic-Immunological Correlations of Some C1q-Snps in Patients with Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus // Честота и клинико-имунологични корелации на някои C1q-SNPs при пациенти с ревматоиден артрит и системен лупус еритематодесen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmaria.kosturkova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по пропедевтика на вътрешните болести / Department of Propaedeutics of Internal Diseasesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages202en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record