Show simple item record

dc.creatorDimitar Grupchev / Димитър Групчев
dc.creatorDimitar Grupchev / Димитър Групчев
dc.date.accessioned2021-04-02T05:34:49Z
dc.date.available2021-04-02T05:34:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/939
dc.description.abstractTransplantation in ophthalmology is an area with new and rapidly evolving perspectives, which will allow the application of hybrid technologies and tissue engineering to achieve better optical results and homeostasis of the anterior ocular surface. The development aims to analyse the possibilities for cellular and tissue therapy of the anterior ocular surface, applying innovative technologies and testing methods for personalised treatment. Analysis of the questionnaires shows that corneal transplants in over 90% of cases are performed with classical techniques. The prospective analysis of 186 transplants, of which 28 -corneal transplants in one centre were compared retrospectively with 2050 transplants performed by one experienced surgeon. Limbal stem cell transplantation was tested in 88 patients. Part of the study is devoted to the role and place of three-dimensional microscopy and intraoperative optical coherence tomography. The retrospective analysis of the videos shows the relatively uniform time for the operation, which, together with the improved clinical results, favours the 3D technology. An innovative eye bank has been created with the possibility of upgrading with new technologies. Standard operating procedures have been developed for the collection, processing, storage, distribution, and transport of the cornea and sclera and limbal stem cells. Ophthalmology is a high-tech speciality, and for surgical interventions and especially for transplants, it is necessary to apply methods that allow microstructural analysis in real-time and continuous visual control by the whole team.en_US
dc.description.abstractТрансплантацията в офталмологията е област с нови и бързо развиващи се перспективи, което ще позволи приложение на хибридни технологии и тъканно инженерство с цел постигане на по-добри оптични резултати и хомеостаза на предната очна повърхност. Целта на разработката е да се направи анализ на възможностите за клетъчна и тъканна терапия на предна очна повърхност, като се приложат иновативни технологии и се тестват методики за персонализирано лечение. Анализът на въпросниците за тенденциите на трансплантацията в България (38 правилно попълнени от 100 изпратени) показва, че роговичните трансплантации в над 90% от случаите се извършват с класически техники. Проспективният анализ на 186 трансплантации, от които 28 – трансплантации на роговица в един център са сравнени ретроспективно с 2050 трансплантации, извършени от един опитен хирург. Трансплантацията на лимбални стволови клетки е тествана при 88 пациенти. Част от проучването е посветено на ролята и мястото на иновативните технологии, като триизмерната микроскопия и интраоперативната оптична кохерентна томография (iOCT). Ретроспективният анализ на видеозаписите показва относително еднаквото време за извършване на операцията, което заедно с подобрените клинични резултати е в полза на 3D технологията. В процеса на подготовка на този труд е разработена концепция за иновативна очна банка с възможност за надграждане с нови технологии. Разработени са стандартни оперативни процедури за вземане, обработка, преработка, съхранение, разпространение и транспорт на роговица и склера, както и за пръв път в България – процедури за вземане, обработка, преработка, съхранение, разпространение и транспорт на лимбални стволови клетки. Офталмологията е високотехнологична специалност и за хирургическите интервенции и особено за трансплантациите е необходимо приложение на методики, позволяващи микроструктурен анализ в реално време и непрекъснат визуален контрол от целия екип.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectanterior ocular surfaceen_US
dc.subjecttransplantationen_US
dc.subject3D technologyen_US
dc.subjectlimbal stem cellsen_US
dc.subject.classificationОфталмология / Ophthalmologyen_US
dc.titleCell and Tissue Therapy of the Anterior Ocular Surface // Клетъчна и тъканна терапия на предна очна повърхностen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailDimitar.Grupchev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.creator.emailDimitar.Grupchev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по очни болести и зрителни науки / Department of Ophthalmology and Visual Sciencesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages200en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record