Show simple item record

dc.creatorAtanasova, Elka / Атанасова, Елкаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:13:56Z
dc.date.available2019-08-09T09:13:56Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/90
dc.description.abstract[EN] During the past two decades of transition from a state-planned to a market economy, the Bulgarian health care sector experienced radical reforms. In particular, the development of a private health care sector was accompanied by the introduction of social health insurance, which brought about important changes in the organization and funding of the Bulgarian health care system. Among other issues, the reform included the introduction of formal patient charges for public health care services. However, these charges were implemented in a situation of informal patient payments. Thus, the dissertation is focusing on the financial burden of formal and informal patient payments in the Bulgarian public health care sector. The aim of this dissertation is to analyze the propensity, magnitude and affordability of formal and informal patient payments for public health care services in Bulgaria, as well as the attitudes of health care stakeholders towards these payments. The study applies a complex methodology combining three research methods: systematic literature review (desk research), quantitative data analysis (survey method) and qualitative study (focus-groups discussions and semi-structured interviews). The dissertation provides clear evidence on the affordability problems in the Bulgarian public health care sector. The impact of out-of-pocket payments on access to health care is underlined by the high percentage of people who avoid visits or hospitalizations namely because of inability to pay. Moreover, patients are still weakly informed about the formal user charges for hospitals. Some of the suggested measures in this regard could be improving and updating the available information about official user fees and free-of-charge services as well as their accessibility to patients. A stronger regulatory framework, higher and regular salaries for health workers, more developed patient rights are also incentives for the improvement of the relations between health care stakeholders.en_US
dc.description.abstract[BG] През последните двадесет години на преход от централизирана планова към пазарна икономика българската здравна система претърпява съществени реформи. Едновременно с развитието на частния сектор в здравеопазването се въвежда и система на социално здравно осигуряване, която води до значителни промени в организацията и финансирането на българската здравна система. Освен всичко друго, реформата включва и въвеждане на официални потребителски такси за публичните здравни услуги. Те обаче, са въведени успоредно със съществуващите неформални плащания. Във връзка с това, дисертацията се фокусира върху финасовата тежест на формалните и неформалните потребителски плащания в публичния здравен сектор на България. Целта на дисертацията е да се анализират склонността към плащане, размера и достъпността на формалните и неформалните плащания за пациентите, както и нагласите на различните участници в здравната система към тези плащания. Проучването използва комплексна методология, като комбинира три изследователски метода: систематичен обзор на литературата, количествен анализ на данни (представително национално проучване сред 1003 респондента, участвали през 2010 г., и 817 респондента, участвали през 2011 г.) и качествено изследване (дискусии във фокусни групи и полу-структурирани интервюта). Настоящата дисертация предоставя ясни доказателства за съществуващи проблеми с достъпността до публичния здравен сектор. Влиянието на директните плащания върху достъпа до здравни услуги е подчертано от високият процент на хората, които се въздържат от посещение при лекар или хоспитализация именно поради неспособност за плащане. Освен това, пациентите са все още слабо информирани за формалните потребителски такси при постъпване в болница.Някои от предложените мерки в това отношение могат да бъдат подобряване и актуализиране на наличната информация за официалните потребителски такси и услугите, освободени от такси, както и осигуряване на достъпност на информацията за пациентите. По-строга регулаторна рамка, по-високи и редовни заплати за здравните работници, по-развити права на пациентите са също стимули за подобряване на отношенията между заинтересованите страни в здравеопазване.BG
dc.subjectpublic health careen_US
dc.subjectpatient paymentsen_US
dc.subjectformalen_US
dc.subjectinformalen_US
dc.subject.classificationИкономика и управление на здравеопазването / Healthcare Managementen_US
dc.titleFormal and informal patient payments for public health care services in Bulgaria // Формални и неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в Българияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailеlka.atanasova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of economics and health care managementen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages182en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record