Show simple item record

dc.creatorHaritonov, Dimitar / Харитонов, Димитърen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:13:50Z
dc.date.available2019-08-09T09:13:50Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/89
dc.description.abstract[EN] This thesis aims to explore the important, meaningful and timeless problem of modern spinal surgery. Subaxial cervical injuries are very serious personal, medical and social problem as they are associated with high and severe disability of victims, high mortality and serious complications. Subaxial cervical segment is involved in more than 2/3 of the cases of cervical injuries and more than ¾ of all spinal dislocations. In recent years, the rapid development of hardware used in spinal injuries in general and in particular cervical injuries, redefining and improving the healing process. For these reasons, the study is extremely timely and fills a gap in Bulgarian neurosurgical literature. The aim of the study was based on own clinical experience in patients with subaxial trauma to design an algorithm to conduct surgery to be compared with the experience of the world's leading spinal schools. The study is built on clinical material of 93 consecutive patients with subaxial trauma surgery in the Department of Neurosurgery at the University Hospital "St. Anna" Varna, which were carried out various decompressive and stabilizing procedures. Patients were divided into three groups: 1 / fracture-dislocations; 2 / fractures; 3 / traumatic disc herniation. To achieve the purpose and objectives of the study are used and are attached the most modern methods for the evaluation and classification of the clinical condition / ASIA-IMOP, SLIC, NDI /, modern imaging diagnostic instruments / CT and MRI / and all modern surgical techniques and accesses / front, rear and combined / for decompression and fixation. Conclusions on the subject of scientific work are 8 based on thorough analysis of the information from the literature review, clinical material - 93 patients with SACI, analysis and discussion of own results. The most important contributions of the thesis and scientific-theoretical and practical application are: 1. It has also been analyzed for the first time in the country study of patients with SACI series, which is commensurate with the series presented in international scientific literature. 2. Timing is anlysed and established surgical treatment for different groups of candidates for trauma surgery. 3. Researched, analyzed and set are indications for different types of subaxial surgery – anterior, posterior or combined surgery. 4. Algorithms for surgical behavior in patients with SACI are implemented. 5. As a routine tool system for preoperative assessment and indications for surgery and the postoperative follow-up, treatment outcome and assessment of disability have been proposed and implemented. 6. To introduce in routine practice of objectifying the degree of decompression of the spinal canal in anterior surgery with epidural contrast. 7. To introduce in routine practice of dynamic replacement in anterior surgery of patients with isolated traumatic disc herniation.en_US
dc.description.abstract[BG] Дисертационният труд е посветен на важен, значим и винаги актуален проблем на съвременната спинална хирургия. Субаксиалните травми са много сериозен личностен, лечебен и социален проблем, тъйкато са свързани с висока и тежка инвалидизация на пострадалите, висока смъртност и сериозни усложнения. Субаксиалният цервикален сегмент участва в повече от 2/3 от случаите с шийни травми и в повече от ¾ от всички спинални дислокации. През последните години бурното развитие на хардуера използван при гръбначните травми като цяло и в частност цервикалните травми, доведе до преосмисляне и усъвършенстване на лечебния процес. По тези причини изследването е изключително навременно и запълва празнота в българската неврохирургична литература. Целта на изследването е въз основа на собствен клиничен опит при пациенти със с,баксиални травми да се изработи алгоритъм за хирургично поведение, който да се съпостави с опита на водещите световни спинални школи. Изследването е построено върху клиничен материал от 93 последователни пациенти със субаксиални травми, оперирани в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ „Св. Анна“ Варна, на които са били извършени различни видове декомприсивни и стабилизиращи процедури. Пациентите са разделени в три групи : 1/ фрактури-дислокации; 2/фрактури; 3/ травматични дискови хернии. За постигане на целта и задачите на изследването са използвани са приложените най-съвременните методи за оценка и класификация на клиничното състояние / ASIA-IMOP, SLIC, NDI/, съвременна образна диагностистика / КТ и МРТ /, както и всички съвременни хирургични достъпи и техники / предни, задни и комбинирани/ за декомпресия и фиксация. Изводите по темата на научната разработка са 8 на брой се базират на цялостния анализ на информацията от литературния обзор, клиничния материал – 93 болни със САЦТ, анализа и обсъждането на собствените резултати. Като най-важни приноси на дисертационния труд с научно-теоретичен и приложно-практически характер са : 1. Проведено е и анализирано за първи път в страната проучване на серия пациенти със САЦТ, което е съизмеримо със сериите представени в световната научна литература. 2. Анализиран и установен е таймингана оперативното лечение при различните групи травми на кандидатите за оперативно лечение. 3. Проучени, анализирани и установени са показанията за различните видове хирургия – предна, задна или циркумферентна. 4. Въведени са алгоритми за хирургично поведение при пациенти със САЦТ. 5. Предложени са и са внедрени като рутинна система инструменти за предоперативна оценка и показания за оперативно лечение, както и за следоперативно проследяване, изход от лечението и оценка на инвалидизацията. 6. Въвеждане рутинно в практиката на обективизиране на степента на декомпресия на спиналния канал при предна хирургия посредством контрастна матeрия. 7. Въвеждане рутинно в практиката на динамично заместване при предна хирургия на пациенти с изолирани травматични дискови хернии.BG
dc.subjectsubaxialen_US
dc.subjectcervicalen_US
dc.subjectinjuriesen_US
dc.subjectspinalen_US
dc.subjectsurgeryen_US
dc.subjectdislocationsen_US
dc.subjectneurosurgicalen_US
dc.subjecttraumaen_US
dc.subject.classificationНеврохирургия / Neurosurgeryen_US
dc.titleContemporary surgical treatment of subaxial cervical injuries /// Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травмиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailHaritonov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentNeurosurgery and ENTen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages164en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record