Show simple item record

dc.creatorVarneva, Mihaela / Варнева, Михаелаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:13:37Z
dc.date.available2019-08-09T09:13:37Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/87
dc.description.abstract[EN] There are no comprehensive studies of the motivation, education and realization of dental technician graduates in the literature available. This gives us grounds for research of the historical development of education of dental technicians and analysis of these issues in Bulgaria. The inquiry examination covered 495 respondents including students and teachers specializing as dental technicians and dentists. Historical, documentation, psychological (by using an academic motivation scale modified by us), sociological and statistical methods, as well as SWOT analysis, are applied. High values of students’ academic motivation were established, i.e. conscious identification (3,98 - 0,79), intrinsic motivation to know (3,69 - 0,87), extrinsic motivation by society (3,66 - 0,97) and low motivation (1,58 - 0,88). This favored education that was defined as good. Academic motivation was influenced by the following factors for educational quality: up-dated information delivered at lectures, organization and performance of seminars and vocational training; opportunity for successful professional realization; self-assessment of the theoretical and practical courses; conformity of education on the educational and qualification degree. The graduates with dental technician’s bachelor’s degree achieved successful realization. The present dissertation study is the first purposeful, profound and comprehensive socio-psychological investigation of the opinion of students and teachers of dental technician, dental technicians and dentists. It deals with educational issues and future development of the dental technician‘s profession in Bulgaria. /////////// ////////// [BG] В достъпната литература липсват изчерпателни изследвания върху мотивацията, обучението и реализацията на завършилите обучение по зъботехника, поради което проучихме историческото развитие на обучението по тази специалност и анализирахме тези проблеми у нас. Обект на анкетното проучване са 495 респонденти - студенти и преподаватели по специалността "Зъботехник", зъботехници и зъболекари. Използвани са исторически, документален, психологически (с модифицирана от нас скала за академична мотивация), социологически и статистически методи и SWOT-анализ. Установяват се високи стойности на академичната мотивация на студентите - външна мотивация за осъзнато отъждествяване (3,98-0,79), вътрешна мотивация за знания (3,69-0,87), външна мотивация чрез социума (3,66-0,97) и ниска амотивация (1,58-0,88). Това благоприятства обучението, което се определя като добро. Академичната мотивация се влияе от следните фактори за качеството на обучението: актуалност на информацията, поднасяна на лекции, организация и провеждане на упражненията и учебната практика, възможност за успешна професионална реализация, самооценка на теоретичната и практическата подготовка, съответствие на обучението с образователната и квалификационна степен. Завършилите обучението по специалността имат успешна реализация. Настоящият дисертационен труд е първо по рода си целенасочено, задълбочено и крупно социално-психологическо проучване у нас върху мнението на студентите и преподавателите по зъботехника, зъботехниците и зъболекарите по въпросите на обучението по специалността и бъдещото развитие на професията "зъботехник".en_US
dc.subjectdental technicianen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleRetrospection, analysis and socio-psychological problems during the education and realization of dental technicians with bachelor’s degree // Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на "професионален бакалавър" по специалност "зъботехник"en_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmihaela.varneva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of clinical medical sciencesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages178en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record