Show simple item record

dc.creatorTsankova, Gabriela / Цанкова, Габриелаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:07:42Z
dc.date.available2019-08-09T09:07:42Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/85
dc.description.abstract[EN] One of the oldest diseases of humanity, the tuberculosis, still continues to be a great challenge. Bulgaria has an average level of tuberculosis incidence and in spite of the mandatory BCG immunization, a slight increase of tuberculosis incidence in children is observed. The distribution and frequency of the disease are tightly related to the infectivity and immunological status of population in a certain region. This thesis is focused on conducing immune-prophylactics, health knowledge and education in the students of Varna region. Presented are the results of a complex spatial epidemiologic research of tuberculosis in Varna region for the period from 2001 - 2011. The immunization structure and vaccination coverage of children in the region liable to immunization and re-immunization is examined. For establishing the level of the collective anti-tuberculosis immunity and assessment of the BCG immunization researched is the tuberculin sensitivity of people liable to planned inspection (7, 11, 17 years of age). Data of the poll research and living conditions and health knowledge of students from the town of Varna is summarized with regards to tuberculosis and its prophylaxis. On the grounds of results achieved recommendations are made for conducting specific immune-prophylactics and for setting respective epidemiological measures for control with the purpose of preventing incidence of tuberculosis. ////////////// ///////////// [BG] Една от най-древните болести на човечеството, туберкулозата продължава и днес да е сериозно предизвикателство. България е със средно ниво на разпространение на туберкулоза и въпреки задължителната BCG имунизация се наблюдава бавно нарастване на заболяемостта от туберкулоза при децата. Разпространението и честотата на заболяването са тясно свързани с инфектираността и имунологичния статус на населението в даден район. Настоящият труд акцентира върху провеждане на имунопрофилактиката и здравните знания и възпитание на учащи се във Варненски регион. Представени са резултати от комплексно пространствено епидемиологично проучване на туберкулозата във Варненски регион за периода 2001-2011 г. Проучени са имунизационната структура и васкиналното покритие на подлежащите на имунизация и реимунизация деца в региона. За установяване нивото на колективния противотуберкулозен имунитет и оценка на извършената BCG имунизация, е изследвана туберкулиновата чувствителност на лица, подлежащи на планова проверка (7, 11, 17 години). Обобщават се данни от анкетно проучване на условията на живот и здравните знания на ученици и студенти от град Варна относно туберкулозата и нейната профилактика. Въз основа на получените резултати са направени препоръки за провеждане на специфичната имунопрофилактика и за набелязване на съответните епидемиологични мерки за контрол с цел предотвратяване на разпространението на туберкулозата.en_US
dc.subjecttuberculosisen_US
dc.subjectBCG vaccineen_US
dc.subjectimmunizationen_US
dc.subject.classificationМикробиология и вирусология / Microbiology and Virologyen_US
dc.subject.classificationХигиена и епидемиология / Hygiene and Epidemiologyen_US
dc.titlePossible associations between incidence of tuberculosis in Varna region and from the effects of BCG vaccine // Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксинаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailgabriela.tsankova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of preclinical and clinical sciences, Faculty of Pharmacyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages132en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record