Show simple item record

dc.creatorValcheva-Kuzmanova, Stefka / Вълчева-Кузманова, Стефкаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:07:35Z
dc.date.available2019-08-09T09:07:35Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/84
dc.description.abstract[EN] The present dissertation shows that Aronia melanocarpa fruit juice is extremely rich in polyphenolic substances (proanthocyanidins, flavonoids and phenolic acids). It possesses a very high antioxidant activity against ABTS+, galvinoxyl, peroxyl and hydroxyl radicals. The juice has a pronounced psychopharmacological activity in rats – it suppresses the locomotion and the exploratory behavior without disturbing the habituation of the animals to the new environment, it has an anxiolytic-like effect, improves learning and memory, shows an antidepressant effect and does not affect the pain sensitivity. In an experimental model of streptozotocin-induced diabetes in rats, Aronia melanocarpa fruit juice prevents the hyperglycemia, hypertriglyceridemia and the lipid peroxidation. In a model of amiodarone-induced pulmonary toxicity in rats, the juice prevents the oxidative stress, the inflammation and fibrosis in the lungs. In a model of paracetamol-induced hepatotoxicity in rats, the juice prevents the liver damage and the lipid peroxidation. In a model of cisplatin-induced cytotoxicity in a human embryonal kidney cell line, the fruit juice decreases the toxicity of cisplatin. In a model of alcohol-induced oxidative stress in rats, the juice prevents the lipid peroxidation. In the experiments, original data are obtained regarding Aronia melanocarpa fruit juice composition, its antioxidant activity, its psychopharmacological and organ protective effects. ///////////// //////////// [BG] В дисертационния труд е показано, че плодовият сок от Aronia melanocarpa е изключително богат на полифенолни съединения (проантоцианидини, флавоноиди и фенолни киселини). Сокът проявява много висока антиоксидантна активност in vitro по отношение на ABTS+, галвиноксилни, пероксилни и хидроксилни радикали. Той има изразена психофармакологична активност при плъхове, като потиска двигателната активност и изследователското поведение, без да нарушава хабитуацията на животните към нова среда, оказва анксиолитично-подобен ефект, подобрява обучението и паметта, проявява антидепресивно действие и не повлиява болковата чувствителност. В експериментален модел на стрептозотоцин-индуциран диабет при плъхове плодовият сок от Aronia melanocarpa предотвраява хипергликемията, хипертриглицеридемията и липиданата пероксидация. В модел на амиодарон-индуцирана белодробна токсичност при плъхове сокът предотвратява оксидативния стрес, възпалението и фиброзата в белодробната тъкан. В модел на парацетамол-индуцирана белодробна токсичност при плъхове сокът предотвратява чренодробното увреждане и липиданата пероксидация. В модел на цисплатин-индуцирана цитотоксичност на бъбречна ембрионална клетъчна линия плодовият сок намалява токсичността на цисплатин. В модел на алкохол-индуциран оксидативен стрес при плъхове сокът предотвратява липидната пероксидация. Получените данни за състава на сока, за антиоксидантната му активност, за психофармакологичните и органопротективни ефекти имат приносен характер.en_US
dc.subjectАRONIA MELANOCARPAen_US
dc.subjectantibacterialen_US
dc.subjectantioxidanten_US
dc.subjectantiviralen_US
dc.subject.classificationФармакология, токсикология и фармакотерапия / Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapyen_US
dc.titlePSYCHOPHARMACOLOGICAL AND ORGAN PROTECTIVE EFFECTS OF ARONIA MELANOCARPA FRUIT JUICE IN EXPERIMENTAL PHARMACOLOGICAL STUDIES // ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧНИ И ОРГАНОПРОТЕКТИВНИ ЕФЕКТИ НА ПЛОДОВ СОК ОТ ARONIA MELANOCARPA В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФАРМАКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailstefka.kuzmanova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Preclinical and Clinical Pharmacologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages286en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record