Show simple item record

dc.creatorТонев, АнтонBG
dc.creatorTonev, AntonEN
dc.date.accessioned2019-08-09T09:07:06Z
dc.date.available2019-08-09T09:07:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/79
dc.description.abstractРекталният карцином представлява сериозен здравен проблем. Заболяването най-често (80 от случаите) започва своето развитие от полип, който минава през аденом с дисплазия до карцином с метастатичен потенциал. Цел: Да се създаде и приложи в практиката нов комплексен подход за откриване, стадиране и радикално ендоскопско лечение на ректални аденоми и ранни аденокарциноми. Материал Разработен на база 652 болни, преминали за периода от 2009 до 2012 г. през I-ва Клиника по хирургия на Университетска болница "Св. Марина" - Варна. Методи Клинични методи; Ендоскопски диагностични методи - конвенционална ендоскопскопия; ендоскопия под nbi режим; Ендоректален ултразвук; Ендоскопски методи на лечение на премалигнени лезии на ректума - ендоскопска мукозна резекция, ендоскопска субмукозна дисекция. Изводи Използването на режими със променен светлинен спектър (Narrow Band Image - NBI) подобрява резултатите от откриването на повърхностни плоски лезии - в до 12 повече преканцерозни лезии и ранен рак на колона и ректума. Локалното стадиране с ендолуменен ултразвук е много точен и специфичен метод, позволяващ коректното стадиране и оценка на локалния растеж при ранен ректален рак - сензитивност от 95 и специфичност от 86 по отношение на Т-показател. Този метод е основен обективен предоперативен критерий за определяне на хирургичното поведение. Eндсокопска субмукозна дисекция е надежден нов метод за радикално лечение на ранен ректален рак, със съпоставими онкологични резултати на оперативното лечение и по-добри следоперативни и функционални резултати. Доказва се валидността на ендоскопските методи чрез сравнителен анализ с контролна група оперирани болни с ранен ректален рак.BG
dc.description.abstractRectal cancer is a serious health problem. The disease most commonly (80 of cases) develops from a polyp, which transforms from true adenoma with dysplasia to carcinoma with metastatic potential. Aim of the thesis: To create and apply in the clinical practice a new complex approach for finding, staging and radical endoscopic treatment of rectal adenomas and early adenocarcinomas. Material Included were 652 patients during the period from 2009 to 2012 in the First Clinic Of Surgery at University Hospital St. Marina - Varna. Methods Clinical methods; Endoscopic diagnostic methods - conventional endoscopy; endoscopy under NBI mode; Endorectal ultrasound; Endoscopic methods of treatment of rectal premalignant lesions - endoscopic mucosal resection, endoscopic submucosal dissection. Conclusions Using The Narrow Band Imaging mode improves the finding of superficial squamous lesions -up to 12 more precancerous lesions and early colon and rectal cancer. Local staging with endoluminal ultrasound is a very accurate and specific method, allowing precise staging and evaluation of local growth in early rectal cancer - sensitivity up to 95 and specificity up to 86 regarding the T-stage. This method is a basic objective preoperative criterion for determining surgical behaviour. Endoscopic submucosal dissection is a reliable new method for radical treatment of early rectal cancer with oncological outcomes comparable with the surgical treatment and better postoperative and functional results. The validation of the endoscopic methods is confirmed by comparative analysis of control group composed of operated patients with early rectal cancer.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectrectal adenomaen_US
dc.subjectadenocarcinomaen_US
dc.subjectendoscopyen_US
dc.subjectendorectal ultrasounden_US
dc.subject.classificationОнкология / Oncologyen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleComplex approach for finding, staging and endoscopic radical treatment of rectal adenoma and adenocarcinoma // Комплексен подход за откриване, стадиране и едноскопско радикално лечение на ректални аденоми и аденокарциномиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailanton.tonev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по обща и оперативна хирургия / Department of General and Operative Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages158en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record