Show simple item record

dc.creatorShterev, Shteriu / Щерев, Щерюen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:06:20Z
dc.date.available2019-08-09T09:06:20Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/71
dc.description.abstract[EN] The combined application of fibro-gastroscopy, X-ray contrast examination of the esophagus and stomach, esophageal pH spectometry and manometry enables adequate diagnostics and proper selection of patients suitable for surgery. Analysis of the results in the groups of patients stratified as per ASA and BMI established that laparoscopic fundoplication is comparable with open fundoplication postsurgical results. Once reaching the learning curve of laparoscopic fundoplication, the frequency of complications compared to open access and conversions diminishes substantially. The laparoscopic excels the open one in terms of perioperative outcomes, morbidity and level of relapse records, showing perioperative complications, comparable to open fundoplication. The proposed algorithm for diagnostics and monitoring provides an integrated approach to post-operative patients’ care and control of relapses. The introduction of a protocol for an accelerated postsurgical recovery decreases the required hospital stay, furthermore it does not bring more frequent complications. Future evolution in the surgical strategy is to apply the laparoscopic approach as a standard in the treatment of hiatal hernia and gastroesophageal reflux disease (GERD) by introducing new laparoscopic and endoscopic methods for the treatment of cardio-esophageal transition diseases. Nissen laparoscopic fundoplication gives the option of one-stage treatment of some concomitant diseases otherwise requiring surgical treatment; it does not bring any increase of complications or deterioration of the fundoplication results. //////////////// /////////////// [BG] Комбинираното приложение на фиброгастроскопията, рентгено-контрастното изследване на хранопровод и стомах, езофагеалната рН-метрия и манометрия позволяват адекватна диагностика и правилна селекция на болните, подходящи за оперативно лечение. Анализът на резултатите в групите болни разпределени според ASA и BMI установи, че лапароскопската фундопликация е със сравними с отворената фундопликация следоперативни резултати. След достигане на кривата на обучение на лапароскопската фундопликация честота на усложнения в сравнение с отворения достъп и конверсии намалява значително. Лапароскопската превъзхожда отворената по отношение на периоперативните резултати, морбидитет и ниво на рецидив, като показва периоперативни усложнения, сравними с отворената фундопликация. Предложеният алгоритъм за диагностика и проследяване осигурява интегриран подход в следоперативната грижа за болните и контрол на рецидивите. Въвеждането на протокол за ускорено следоперативно възставновяване намалява небходимостта от болничен престой, като не води до по-чести усложнения. Бъдещата еволюция в хирургичната стратегия е да се наложи лапароскопския подход като стандарт в лечението на хиаталната херния и ГЕРБ, като се въвеждат и нови лапароскопски и ендоскопски методи за лечение на заболявания на кардио-езофагеалния преход. Лапароскопската фундопликация по Нисен позволява едноетапното лечение на някои придружаващи заболявания, изискващи хирургично такова, без да увеличава усложненията и да влошава резултатите на фундопликацията.en_US
dc.subjecthiatal hernia; fibro-gastroscopy; esophageal pH spectometry; laparoscopic fundoplication; gastroesophageal reflux disease (GERD)en_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleModern Aproach In Surgical Treatment Of Hiatal Hernia//Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии//en_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailshteriu.shterev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of General and Operative Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages132en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record