Show simple item record

dc.creatorСтоянов, ДрагомирBG
dc.creatorStoyanov, DragomirEN
dc.date.accessioned2021-01-28T14:35:24Z
dc.date.available2021-01-28T14:35:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/633
dc.description.abstractИзследването в дисертационния труд се фокусира върху потенциалната връзка между субективното усещане за време и нивата на дистрес при раково болни пациенти. В проучването участват 262 пациенти със солидни злокачествени тумори, при които са измерени нивата на дистрес чрез дистрес термометъра на NCCN и е оценено субективното усещане за време чрез проспективен тест за определяне на едноминутен времеви интервал. Резултатите показват, че бързата преценка на едноминутен времеви интервал статистически достоверно предсказва високи нива на дистрес при онкоболни пациенти. За първи път в световен мащаб се доказва връзка между нивата на дистрес при онкоболни пациенти, измерени чрез дистрес термометъра на NCCN и усещането за време, оценено чрез проспективен тест за определяне на едноминутен времеви интервал. За първи път се предлага използването на проспективно определяне на едноминутен времеви интервал като ултра кратък скриниращ тест за дистрес при онкоболни. Предложеният тест има предимство пред останалите налични оценъчни инструменти поради избягването на стигматизиращи понятия и потенциално по-висока честота на попълване. В изследваната пациентска популация се проучват корелации между основни демографски и клиникопатологични характеристики от една страна и нивата на дистрес и усещането за време от друга страна. Изведени са предиктивни маркери, които биха могли да спомогнат за по-целенасочено търсене на пациенти в риск от наличие на високи нива на дистрес.BG
dc.description.abstractThe present study focuses on the potential relationship between subjective perception of time and distress levels in cancer patients. A total of 262 patients with solid malignant tumours participated in the study. Distress levels were measured with NCCN's Distress Thermometer and the subjective perception of time was assessed with a prospective test for estimation of a one-minute time interval. The results show that a fast estimation of a one-minute time interval reliably predicts high cancer patients' high levels of distress. For the first time worldwide, a relationship between distress levels in cancer patients (measured with NCCN's Distress Thermometer) and time perception (assessed with prospective one-minute time estimation test) was demonstrated. For the first time, the use of a prospective one-minute time interval estimation test has been proposed as a novel ultrashort screening test for distress in cancer patients. The proposed test has an advantage over other available assessment tools due to the avoidance of stigmatizing terms and the potentially higher completion rate among patients. In the studied patient population, correlations between basic demographic and clinicopathological characteristics on the one hand and the levels of distress and the perception of time, on the other hand, were investigated. Predictive markers were identified to potentially direct screening procedures towards patients at risk of high levels of distress.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjecttime perceptionen_US
dc.subjectdistressen_US
dc.subjectone-minute time intervalen_US
dc.subjectcancer patientsen_US
dc.subject.classificationОнкология / Oncologyen_US
dc.titleRelation Between Distress and Time Perception in Cancer Patients // Връзка между дистрес и усещането за време при онкологично болниen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildragomir.stoyanov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по онкология / Department of Oncologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages135en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record