Show simple item record

dc.creatorMilena Belcheva / Милена Белчева
dc.date.accessioned2020-12-14T14:11:30Z
dc.date.available2020-12-14T14:11:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/617
dc.description.abstractWe examine the most important treatment-related late effects among survivors of childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL) and Hodgkin lymphoma (HL). We focus on 67 former patients between 9 and 32 years of age, who were treated at a single centre and had been in remission for more than five years after the completion of their therapy. Using auxology, imaging (echocardiography, pulse and tissue Doppler imaging, and total body Dual-energy X-ray Absorptiometry (DEXA)), biochemical and hormonal tests in a case-control comparison design, we assess the subclinical cardiac impairment indicators (diastolic dysfunction of the left and the right ventricles and impaired contractility of the right ventricle), cardiometabolic risk factors (overweight/obesity, central adiposity, dyslipidaemia, arterial hypertension, insulin resistance, hyperglycaemia/diabetes) and determinants of impaired bone health (low BMD Z-score) among survivors. Adiposity-adjusted muscle mass analyses reveal low muscle mass in 16,7% of the female and 8,3% of the male ALL survivors. Body composition phenotype tests show a tendency for early-onset sarcopenic obesity in male ALL survivors. We estimate the correlation between body composition parameters, body composition phenotype and cardiometabolic risk. We find that the 30-year Framingham risk score can adequately predict cardiovascular risk in this population, and is significantly higher in HL and ALL survivors, especially men, relative to controls. We also study unhealthy behaviours (sedentary lifestyle, smoking, reduced physical activity) among survivors and document the negative impact of treatment intensity on body composition, cardiovascular risk and bone health. The study concludes with a series of recommendations for the effective management of patients, both during active treatment and subsequent monitoring, designed to prevent or pre-emptively detect the studied late effects and their complications.en_US
dc.description.abstractДисертационният труд изследва най-значимите късни ефекти от проведено в детска възраст лечение за остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) и Хочкинов лимфом (ХЛ). Включени са 67 пациенти на възраст 9 – 32 г., в ремисия над 5 год. след края на терапията (средно 11,4 г.), лекувани в един център. В изследване тип случай-контрола чрез антропометрични, образни (ехокардиография, пулсов и тъканен Доплер, целотелесно DEXA изследване), биохимични и хормонални тестове са оценени и охарактеризирани субклиничните сърдечни промени (диастолна дисфункция на двете сърдечни камери и влошен деснокамерен контрактилитет), факторите на кардиометаболитния риск (наднормено тегло/затлъстяване, абдоминален адипозитет, дислипидемия, артериална хипертония, инсулинова резистентност, хипергликемия/диабет) и детерминантите за влошено костното здраве (понижен Z-score на костната минерална плътност) при преживелите. Съотнасяне на индекса на мускулната маса към индивидуалния адипозитет установява ниска за възрастта мускулна маса при 16,7% от жените и при 8,3% от мъжете, лекувани за ОЛЛ. Анализ на фенотипа на телесната композиция установява тенденция към саркопенично затлъстяване при мъжете с ОЛЛ. Потърсена е връзката между показателите на телесната композиция, телесния фенотип и кардиометаболитния риск. Потвърдена е приложимостта на 30-годишен Framingham risk score за оценка на сърдечно-съдовия риск. Представен като ОR, той е сигнификантно повишен при лекуваните за ХЛ и ОЛЛ, особено при мъжете. Изследвани са нездравословни поведенчески стереотипи (заседялост, тютюнопушене, намалена физическа активност) при преживелите. Анализиран е и негативният ефект на интензитета на понесеното лечение върху телесната композиция, сърдечно-съдовия риск и костното здраве при преживелите. Формулирани са препоръки за превенция и ранно идентифициране на изследваните късни ефекти още по време на активното лечение и при последващото проследяване на пациентите.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectacute lymphoblastic leukaemiaen_US
dc.subjectHodgkin lymphomaen_US
dc.subjectcardiometabolic risken_US
dc.subjectbone healthen_US
dc.subject.classificationПедиатрия / Paediatricsen_US
dc.titleCardiac impairment, cardiometabolic risk and bone health among survivors of childhood haematological malignancies // Сърдечно-съдови промени, кардиометаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детската възрастen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmilena.becheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по педиатрия / Department of Paediatricsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages182en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record