Show simple item record

dc.creatorRadkova, Diana / Радкова, Дианаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:05:19Z
dc.date.available2019-08-09T09:05:19Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/60
dc.description.abstract[EN] The dissertation paper aims to study the experiences of patients hospitalized with drip, transmissible and acute viral hepatitis and in conditions of isolation. The aim of the thesis is to explore the parameters in the experience of an infectious patient from three groups of diseases - drip, acute viral hepatitis (OVH) and transmissible as a prerequisite for an objective view of trifocal approach to sufferers of these disease groups. To achieve the main objective of the thesis are determined scientific research tasks related to: - Establishment of demographic and clinical characteristics of hospitalized patients with selected diagnoses. - Create and approbation of a questionnaire to study the experience. - Registration of parameters studied the experience of infectious patients through balance model N. Peseschkian. - Displaying the psychological parameters important for therapy in the aspect of trifocal approach. On the basis of the studies and the application of a number of standardized and non-standardized methods gave the following scientific - applied contributions: 1. For the first time in our country has been conducted psychological study of the parameters of the current experience of hospitalized patients with acute infectious disease. 2. Outlines the specific intragroup highlights of the experience based on significant socio-demographic factors. 3. Developed and piloted is the first Bulgarian questionnaire for registration of 4 areas (according to balance model N.Peseshkian) in shaping the experience of an infectious disease. 4. For the first time we used the scale of Holmes and Rahe, to reflect vitally important events in patients with infectious disease. 5. Extracted statistically significant parameters of the actual experience of the patient as the basis for applying the trifocal approach to the treatment of infectious disease. 6. Made updated scientific analysis of the literature on the experience of the disease and its impact on mental and somatic condition of the patient with an infectious disease. 7. Found areas of uniformity in description of the experience of investigated by us infectious diseases and data from the literature. 8. Confirmed are known worldwide psychological parameters for the implementation of trifocal approach in the treatment of infectious disease. /////////// ////////// [BG] Дисертационният труд е насочен към изследване на преживяванията на хоспитализирани пациенти с капкови, трансмисивни и остри вирусни хепатити и в условия на изолация. Целта на дисертационния труд е да се проучат параметрите в преживяването на инфекциозно болния от три групи заболявания - капкови, остри вирусни хепатити (ОВХ) и трансмисивни, като предпоставка за обективен поглед върху трифокалния подход към болните от посочените групи заболявания. За постигане на основната цел на дисертационния труд са решени научно изследователски задачи, свързани с: - Установяване на демографските и клинични показатели на хоспитализираните пациенти с подбраните диагнози. - Създаване и апробиране на въпросник за изследване на преживяването. - Регистриране на параметрите на преживяването на изследваните инфекциозно болни посредством балансовия модел на Н. Песешкиан. - Извеждане на психологични параметри, значими за терапията в аспекта на трифокалния подход. На база на проведените изследвания и приложението на редица стандартизирани и нестандартизирани методи са получени следните научно – приложни приноси: 1. За първи път у нас е проведено системно психологично изследване на параметрите на актуалното преживяване на хоспитализирани пациенти с остра инфекциозна болест. 2. Изведени са специфичните вътрегрупови акценти на преживяването въз основа на значими социо-демографски фактори. 3. Разработен и апробиран е първи български въпросник за регистрация на 4-те области (съгласно балансовия модел на Н.Песешкиан) във формиране на преживяването на инфекциозна болест. 4. За първи път у нас се използва скалата на Holmes и Rahe, за отразяване на ЖЗС при пациенти с инфекциозна болест. 5. Извлечени са статистически значими параметри на актуалното преживяване на пациента като база за прилагане на трифокалния подход в лечението на инфекциозната болест. 6. Направен е актуален научен анализ на специализираната литература относно преживяването на болестта и влиянието й върху психичното и соматично състояние на пациента с инфекциозна болест. 7. Открити са области на еднаквост в описание на преживяването на изследваните от нас инфекциозно болни и данните от литературните източници. 8. Потвърдени са познатите в световен план психологични параметри за прилагане на трифокалния подход в лечението на инфекциозната болест.en_US
dc.subjectacute viral hepatitis; isolation; psychologyen_US
dc.subject.classificationИнфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология / Infectious diseases, Parasitology, Dermatovenereologyen_US
dc.subject.classificationХигиена и епидемиология / Hygiene and Epidemiologyen_US
dc.titlePsychological balance of hospitalized patients with infectious disease//Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болестen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildiana.radkova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Infectious Diseases, Parasitology and Dermatovenereologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages191en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record