Show simple item record

dc.creatorToni Kondev / Тони Кондев
dc.date.accessioned2020-12-08T11:38:20Z
dc.date.available2020-12-08T11:38:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/603
dc.description.abstractLumbar spinal stenosis is defined as a pathological narrowing of the vertebral canal and/or intervertebral foramens, leading to compression of the dural sac and/or nerve roots. The increasing narrowing of the spinal canal is caused by degenerative changes such as facet arthropathy, disc degeneration, spondylolisthesis, deformity/thickening of the yellow ligament, which compress the dural sac and nerve roots. The main clinical manifestations of lumbar spinal stenosis are neurogenic claudication and lumbar pain, and the presence of radicular symptoms passing to the lower extremities is often established. These complaints create a precondition for disability of patients, inability to perform most of their daily needs and deteriorating quality of life. In recent years, surgery has been established as a trend in the treatment of lumbar spinal stenosis. Spinal stenosis is the most common indication for surgical treatment in the lumbar region and reaches a high percentage among surgical interventions performed in adult patients (< 65 years). This makes spinal stenosis a socially significant disease and a common reason for surgical consultation. The indications for surgical intervention at this time are not standardized and are determined based on the clinical picture and data from imaging studies, which assess the degree of compression and target levels. The main goal of surgical treatment is to decompress the affected nerve structures. To a large extent, the operator's perception is leading when making an intraoperative assessment of decompression. This is an assumption for the introduction of various intraoperative methods, which should reproduce the existing and evidential data on the degree of decompression in lumbar spinal stenosis. There are editing intraoperative techniques that are associated with the use of C- or O-arm endoscope, intraoperative MR, as it can obtain information. Unfortunately, their use is associated with the high learning curve and special equipment that can be used in specialized centres. Diagnostic sonography or ultrasonography is an imaging technique based on the use of ultrasound. Intraoperative ultrasound is a device that is often used in neurosurgery. Sonography is a reliable method for intraoperative assessment, as it allows detailed differentiation of individual anatomical structures in the spinal canal. With the introducing of intraoperative ultrasound, it is possible to achieve an accurate, rapid and instantaneous assessment of the degree of decompression in lumbar spinal stenosis.en_US
dc.description.abstractЛумбалната спинална стеноза се дефинира като патологично стеснение на вертебралния канал и/ или интервертебралните форамени, което води до компресия на дуралния сак и/ или нервните коренчета. Нарастващото стеснение на спиналния канал се причинява от дегенеративни промени като фасетна артропатия, дискова дегенерация, спондилолистеза, деформация/ удебеляване на жълтата връзка, които оказват компресия на дуралния сак и нервните коренчета. Основните клинични прояви при лумбална спинална стеноза са неврогенно клаудикацио и лумбалгия, като често се установява и наличие на радикулерна симптоматика преминаваща по долните крайници. Тези оплаквания създават предпоставка за инвалидизация на пациентите, невъзможност за извършването на голяма част от всекидневните им действия и влошено качество на живот. През последните годините хирургичното лечение е утвърдено като тенденция при лечението на лумбална спинална стеноза. Спиналната стеноза е най-честата индикация за оперативно лечение в лумбален отдел, като също така достигна и висок процент сред хирургичните интервенции осъществени при възрастни пациенти (< 65г.). Това прави спиналната стеноза социално значимо заболяване и честа причина за консултация за оперативно лечение. Индикациите за провеждане на оперативна интервенция към този момент не са стандартизирани и се определят въз основа на клиничната картина и данните от образните изследвания, чрез които се оценява степента на компресия и таргетните нива. Основната цел на оперативното лечение е осъществяване на декомпресията на засегнатите нервни структури. До голяма степен усещането на оператора е водещо при поставяне на интраоперативна оценка за декомпресия. Това е предпоставка за въвеждането на различни интраоперативни методи, чрез които да се възпроизведат обективни и доказателствени данни за степента на декомпресия при лумбална спинална стеноза. Съществуват редица интраоперативни техники свързани с употребата на С- или О-рамо, ендоскоп, интраоперативен МР, чрез които може да получи търсената информация. За съжаление употребата им е свързана с висока крива на обучение и изисква специално оборудване, което могат да си позволят само високо специализирани центрове. Диагностичната сонография или ултрасонография е образна техника базирана на употребата на ултразвук. Интраоперативният ултразвук е устройство, което се използва често в неврохирургията. Сонографията може да бъде надежден метод за интраоперативна оценка, тъй като позволява детайлно разграничаване на отделните анатомични структури в гръбначномозъчния канал. Поради това е уместно да се установи дали чрез въвеждането на интраоперативен ултразвук е възможно достигането на точна, бърза и моментна оценка на степента на декомпресия при лумбална спинална стеноза.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectlumbar spinal stenosisen_US
dc.subjectdural sacen_US
dc.subjectsurgical treatmenten_US
dc.subjectintraoperative ultrasounden_US
dc.subject.classificationНеврохирургия / Neurosurgeryen_US
dc.titleIntraoperative Ultrasound-Assisted Assessment of the Degree of Decompression in Lumbar Spinal Stenosis // Интраоперативна ултразвук-асистирана оценка на степента на декомпресия при лумбална спинална стенозаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailToni.Kondev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по неврохирургия и УНГ болести / Department of Neurosurgery and ENTen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages146en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record