Show simple item record

dc.creatorGerova, Daniela / Герова, Даниелаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:04:59Z
dc.date.available2019-08-09T09:04:59Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/56
dc.description.abstract[EN] For decades, vitamin D has been associated mainly with bone diseases. As а prohormone of the steroid superfamily, vitamin D performed its effects through VDR (vitamin D receptor), found in many tissues. This has led to the understanding that vitamin D exerts the so-called "non calcemic" effects. There is scientific evidence linking inadequate vitamin D status to a variety of chronic diseases such as cancer, autoimmune and cardiovascular diseases, diabetes and others. The growing incidence of vitamin D insufficiency worldwide is now recognized as a pandemic.In recent years, there is a possibility for laboratory monitoring of vitamin D status in Bulgaria, predominantly by immunochemical methods. Our newly developed “in-house” HPLC-UV method for determination of 25-hydroxyvitamin D (25OHD), the best biomarker of vitamin D status, has shown a high analytical performance. It can be used in cases where there is doubt in the results obtained by immunochemical methods.There are still no ystematic studies in Bulgaria on the incidence of vitamin D insufficiency among healthy population as well as among specific risk groups of individuals with chronic diseases. In our study we have found high incidence of vitamin D insufficiency in two chronic and socially significant diseases (HCV-infection and prostate cancer) and proved correlation with informative clinical/laboratory parameters. This is a reason 25OHD to be included as a routine laboratory parameter in monitoring the course of the mentioned diseases. Public health could be improved by determining and monitoring vitamin D status of risk groups, and recommending a change in lifestyle and/or adequate supplementation with vitamin D preparations. //////////// //////////// [BG] Десетилетия наред витамин D се свързва предимно с костни заболявания. Като прохормон от стероидната суперфамилия, витамин D осъществява ефектите си чрез витамин D рецептора, разпространен в голям брой тъкани. Това доведе до разбирането, че витамин D упражнява и други, несвързани с костната обмяна ефекти, наречени още "некалциемични". Неадекватният витамин D статус се обвързва с разнообразни хронични заболявания като рак, автоимунни и сърдечно- съдови заболявания, диабет и др. Понастоящем все по-нарастващата в световен план честота на витамин D недостатъчността се определя като „пандемия“. В България отскоро съществува възможност за лабораторно мониториране на витамин D статуса най-често чрез имунохимични методи. Разработеният от нас „in house” HPLC-UV метод за определяне на 25(ОH)D като основен биомаркер за витамин D статуса, се отличава с висока аналитична надеждност. Това дава възможност да служи като арбитражен метод в случаите на съмнение в резултатите, получени с рутинните имунохимични методи. Все още липсват системни проучвания за честотата на витамин D недостатъчност, както сред здравото население, така и сред отделни групи индивиди с хронични заболявания. Доказаната от нас висока честота на витамин D недостатъчност при две хронични и социално значими заболявания като HСV-инфекция и простатен карцином и взаимовръзката с информативни клинико-лабораторни параметри дава основание за включването на този показател към рутинните лабораторни изследвания. Общественото здраве би могло да се подобри като се определя и мониторира витамин D статуса на рискови групи и при доказване на недостатъчност да се препоръчва промяна в стила на живот и/или адекватно суплементиране с витамин D препарати.en_US
dc.subjectvitamin Den_US
dc.subjectchronic diseasesen_US
dc.subjectprohormoneen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleDetermination of vitamin D status and significance of suboptimal levels of vitamin D for the course of some chronic diseases//Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на витамин D за хода на някои хронични заболяванияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildaniela.gerova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of general medicine and clinical laboratoryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages160en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record