Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.creatorKoleva, Mayya / Колева, Майя
dc.date.accessioned2020-05-08T13:16:18Z
dc.date.available2020-05-08T13:16:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/540
dc.description.abstractDental erosion is a non-carious disease of hard dental tissues with specific etiology, pathogenesis and clinical presentation. Based on the results of anepidemiological study on the territory of Varna, we determined the prevalence and frequency of dental erosion by sex, age and etiopathogenetic factors. We have performed a thorough analysis of the clinical picture of this increasingly common disease of dental hard tissues. We used two separate recognized systems used to classify erosive defects: 1. Slavcho Dimitrov's six-step classification system; 2. Four-stage BEWE (Basic Erosive Wear Examination) assessment system. For the contingent in our survey we described the features of dental erosion with regard to clinical complaints, localization of defects in teeth and dental surfaces and the depth of lesions observed. We have investigated and confirmed the important role of the properties of stimulated and unstimulated saliva, proving that they are essential for the development of erosive damage to the tooth. In the course of our scientific work we have investigated comparatively and compared the possibilities for remineralization with topical application, ionto- and phonophoresis with remineralizing agents. The obtained results confirm the efficacy of physiotherapeutic methods for repairing acid-damaged tooth enamel by indicating the superiority of phonophoresis with a solution containing hydroxylapatite. According to our author's design, two devices for intraoral remineralization phonophoresis were created. For clinical practice, we have developed the "Clinical Protocol for Screening and Diagnosis of Dental Erosion " and the "Protocol for preventive treatment of patients with dental erosion".en_US
dc.description.abstractВ настоящия научен труд на базата на резултатите от епидемиологичното проучване на територията на гр. Варна установихме разпространението и честотата на зъбната ерозия по пол, възраст и етиопатогенетични фактори. Извършихме обстоен анализ на клиничната картина на това все по-често срещащо се заболяване на твърдите зъбни тъкани. Използвахме две отделни признати системи, прилагани за класификация на ерозивните дефекти: 1. шест-степенната класификационна система на Славчо Димитров; 2. четири-степенната BEWE (Basic Erosive Wear Examination) оценяваща система. За изследвания от нас контингент описахме особеностите на зъбната ерозия що се отнася до клиничните оплаквания, локализацията на дефектите по зъби и зъбни повърхности и дълбочината на наблюдаваните лезии. Изследвахме и потвърдихме важната роля на свойствата на стимулираната и нестимулирана слюнка, като доказахме, че имат съществено отношение към развитието на ерозивни увреждания на съзъбието. В рамките на нашия научен труд изследвахме сравнително и съпоставихме възможностите за реминерализация с топикална апликация, йоно- и фонофореза с реминерализиращи средства. Получените резултати потвърждават ефикасността на физиотерапевтичните методи за репарирането на киселинно увредения зъбен емайл като посочват превъзходството на фонофорезата с разтвор, съдържащ хидроксилапатит. В хода на разработката по наш авторски дизайн се създадоха модели на 2 приспособления за осъществяване на интраорална реминерализираща фонофореза. За клиничната практика изготвихме „Клиничен протокол за преглед и диагностика на зъбната ерозия“ и „Протокол за превантивно-лечебни мерки на пациенти със зъбна ерозия“.BG
dc.publisherMedical University of Varna
dc.subjectdental erosionen_US
dc.subjectremineralisationen_US
dc.subjecterosive wear examinationen_US
dc.subjectsaliva effecten_US
dc.subject.classificationКонсервативно зъболечение / Conservative Dentistryen_US
dc.subject.classificationОрална патология / Oral pathologyen_US
dc.titleDental Erosion – Epidemiology, Clinical Features, Treatment and Prevention of Early Stages // Зъбна ерозия – епидемиология, клинични особености, лечение и профилактика на ранните стадииen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmaija_koleva@abv.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по консервативно зъболечение и орална патология / Department of Conservative Dental Treatment and Oral Pathologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages217
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record