Show simple item record

dc.creatorMilev, Spartak / Милев, Спартак
dc.date.accessioned2019-12-02T14:21:15Z
dc.date.available2019-12-02T14:21:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/525
dc.description.abstractThe aim of the present study is to compare two cohorts of patients with surgical suture facelift and tissue glue and face-lifting with surgical seam and drainage, comparing the results obtained by the indicators: patient age, pain scale, bleeding, swelling, recovery period, haematomas, necrosis and subjective complaints such as: difficulty mimic, numbness, discomfort, tension. Material and Methods: A study was conducted at the Clinic of Plastic Surgery at MBAL "Skin systems" in the village of Doganovo during the period 2010-2017. It is a prospective, randomized clinical study and covers 85 women aged 40 to 70 years. In 50 of them, a facelift with surgical seam and tissue adhesive - Tissucol was performed, and the other 35 were facelifted with a surgical seam and drainage. Patients were reviewed and approved for surgical intervention based on inclusion and exclusion criteria previously determined by the plastic surgeon. Results: Intergroup differences reached statistical significance for the individual test scores (pain scale, bleeding, edema, recovery period, haematomas, necrosis and subjective complaints) from day 1 to day 14 of treatment, the largest difference being 1 (t = -12.2, p = 0.001) and day 7 (t = -7.52, p = 0.001) from the follow-up. The results of the comparisons made in our study regarding the degree of the pain tested showed similar trends. In both groups, patients experience less pain during the course of treatment (from the first postoperative day to the first month), but the mean pain measured among glue and suture patients is lower during all treatment and observation periods. Conclusions: The study shows a definitely better recovery in patients treated with tissue glue and suture, with side effects such as skin necrosis, hematoma, etc. were observed to a lesser extent than the drainage and surgical suture group. // [BG] Целта на настоящото проучване е да се сравнят две кохорти пациенти, при които са приложени фейслифтинг с хирургичен шев и тъканно лепило и фейслифтинг с хирургичен шев и дренаж, като се сравнят получените резултати по показателите: възраст на пациентите, скала на болката, кървене, отоци, период на възстановяване, хематоми, некрози и субективни оплаквания от типа на: затруднена мимика, изтръпване, дискомфорт, опъване. Материал и методи: Проучването е проведено в Клиниката по пластична хирургия към МБАЛ „Скин системс” в село Доганово през периода 2010 - 2017 г. То е проспективно, рандомизирано клинично проучване и обхваща 85 жени на възраст от 40 до 70 години. При 50 от тях е извършен фейслифтинг с хирургичен шев и тъканно лепило – Tissucol, а при 35 е приложен фейслифтинг с хирургичен шев и дренаж. Пациентките са прегледани и одобрени за оперативна интервенция въз основа на включващи и изключващи критерии, предварително определени от пластичния хирург. Резултати: Междугруповите разлики достигнаха статистическа значимост за отделните изследвани показатели (скала на болката, кървене, отоци, период на възстановяване, хематоми, некрози и субективни оплаквания) от 1-вия до 14-ия ден на лечението, като най-голяма е разликата на 1-вия (t = -12.2, p = 0.001) и 7-ия ден (t = -7.52, p = 0.001) от проследяването. Резултатите от направените в нашето проучване сравнения по отношение на степента на изпитваната болка демонстрираха сходни тенденции. И в двете групи пациентите изпитват по-малко болка в хода на лечението (от 1-ия постоперативен ден до 1-ия месец), но средно измерената болка сред лекуваните с лепило и шев е по-ниска през всички периоди на терапия и наблюдение. Изводи: Изследването ни показва определено по-добро възстановяване при пациентките, третирани с тъканно лепило и шев, като при тях нежелани реакции като кожни некрози, хематоми и др. са наблюдавани в по-малка степен, в сравнение с групата с дренаж и хирургичен шев.en_US
dc.description.abstract[BG] Целта на настоящото проучване е да се сравнят две кохорти пациенти, при които са приложени фейслифтинг с хирургичен шев и тъканно лепило и фейслифтинг с хирургичен шев и дренаж, като се сравнят получените резултати по показателите: възраст на пациентите, скала на болката, кървене, отоци, период на възстановяване, хематоми, некрози и субективни оплаквания от типа на: затруднена мимика, изтръпване, дискомфорт, опъване. Материал и методи: Проучването е проведено в Клиниката по пластична хирургия към МБАЛ „Скин системс” в село Доганово през периода 2010 - 2017 г. То е проспективно, рандомизирано клинично проучване и обхваща 85 жени на възраст от 40 до 70 години. При 50 от тях е извършен фейслифтинг с хирургичен шев и тъканно лепило – Tissucol, а при 35 е приложен фейслифтинг с хирургичен шев и дренаж. Пациентките са прегледани и одобрени за оперативна интервенция въз основа на включващи и изключващи критерии, предварително определени от пластичния хирург. Резултати: Междугруповите разлики достигнаха статистическа значимост за отделните изследвани показатели (скала на болката, кървене, отоци, период на възстановяване, хематоми, некрози и субективни оплаквания) от 1-вия до 14-ия ден на лечението, като най-голяма е разликата на 1-вия (t = -12.2, p = 0.001) и 7-ия ден (t = -7.52, p = 0.001) от проследяването. Резултатите от направените в нашето проучване сравнения по отношение на степента на изпитваната болка демонстрираха сходни тенденции. И в двете групи пациентите изпитват по-малко болка в хода на лечението (от 1-ия постоперативен ден до 1-ия месец), но средно измерената болка сред лекуваните с лепило и шев е по-ниска през всички периоди на терапия и наблюдение. Изводи: Изследването ни показва определено по-добро възстановяване при пациентките, третирани с тъканно лепило и шев, като при тях нежелани реакции като кожни некрози, хематоми и др. са наблюдавани в по-малка степен, в сравнение с групата с дренаж и хирургичен шев.BG
dc.subjectaesthetic surgeryen_US
dc.subjectface-liften_US
dc.subjectagingen_US
dc.subjectsurgical rejuvenationen_US
dc.subjectsurgical sutureen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleApplication of Fibrin Adhesive in Facelift // Приложение на фибриново лепило при фейслифтen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of General and Operative Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages120en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record