Show simple item record

dc.creatorKovachev, Milko / Ковачев, Милко
dc.date.accessioned2019-11-27T14:39:12Z
dc.date.available2019-11-27T14:39:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/523
dc.description.abstractThe aim of the study is to compare the effects of the anaesthetics applied to a randomized sample of 120 patients who have undergone aesthetic breast surgery in the Medical Hospital for Active Treatment ”Skin Systems” – Doganovo, conducted in the period 2013-2016. In 80 of the cases the patients undergone augmentation mammoplasties and in 40 cases – augmentation in combination with mastopexy. The applied local anaesthetics are Lidocaine, Ropivacaine and Chirocaine in combination with full anaesthesia for the procedures augmentation mammoplasties or augmentation/mastopexy respectively and the controlled factors are: age of the patients, level of the pain, heartrate, values of the blood pressure, duration of the sedation, satisfaction of the patients and duration of the postoperative hospitalization. All patients have been pre-screened and approved on the basis of both inclusive and exclusive criteria, selected by the surgeon. Nowhere in the world medical literature we were able to find research paper of this sort, therefore the conducted research by us will be beneficial for the aesthetic surgery at large. We have defined the following tasks in the research: 1. to analyse the relation between the anaesthetic’s effect, its duration and the level of pain by the patient’s assessment. 2. To examine the correlations between all the monitored factors – age, heartrate, blood pressure, type of the local anesthetic, duration of its effect and the level of pain, compared to a group of patients, where local anesthetic has not been administered and all postoperative sedation has been done using conventional non-steroidal painkillers. 3. To assess the level of pain in the different patient groups where Lidocaine, Ropivacaine and Chirocaine respectively have been administered, and to what extent if any the level pain is different to the group where no local anesthetic has been administered. 4. To evaluate the level of satisfaction in the patients of the overall anesthetic procedures and the duration of postoperative hospitalization, depending on the different type of local anesthetic. // [BG] Целта на проведеното проспективно, рандомизирано проучване е да се сравнят резултатите при 120 пациенти, подложили се на естетична процедура на гърдите в Клиниката по пластична хирургия към МБАЛ „Скинсистемс” – село Доганово, през периода 2013-2016 г., като при 80 от тях е извършена аугментационна мамапластика и при 40 аугментация, комбинирана с мастопексия. Приложени са локалните анестетици – лидокаин, ропивакаин и хирокаин, съвместно с обща анестезия при извършване съответно на аугментационна мамапластика и аугментация/мастопексия, като се анализират показателите: възраст на пациентите, скала на болката, пулс, стойности на артериалното кръвно налягане, продължителност на действието на анестетиците, удовлетвореност на пациентите и продължителност на болничния престой. Пациентите са прегледани и одобрени за оперативна интервенция въз основа на включващи и изключващи критерии, предварително определени от пластичния хирург. В световната медицинска литература не установихме подобен анализ, затова представеното от нас изследване ще е от съществена полза за целите на естетичната хирургия. Поставихме си следните задачи: 1. Да се анализира връзката между действието на анестетика, продължителността му на действие и оценката на изпитваната болка от страна на пациента. 2. Да се анализират взаимовръзките между всички изследвани параметри: възраст, пулс, стойности на артериалното налягане, вид на анестетика, продължителност на действие му и скала на болка, спрямо група пациенти, при които не е приложен локален анестетик и при които в постоперативния период обезболяването се осъществява само със стандартни нестероидни обезболяващи. 3. Да се определи степента на болково усещане при различните групи пациенти, при които са приложени локалните анестетици лидокаин, хирокаин и ропивакаин и да се установи доколко степента на болка при тях се отличава спрямо контролната група, която е без приложен анестетик. 4. Да се анализират удовлетвореността на пациентите от извършените обезболяващи процедури, както и продължителността на болничния престой на пациентите в зависимост от различните използвани анестетици.en_US
dc.subjectaesthetic surgeryen_US
dc.subjectanaesthesiaen_US
dc.subjectmammoplastyen_US
dc.subjectmastopexyen_US
dc.subjectaugmentativeen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleComparative Analysis of the Application of Local Anaesthetics in Aesthetic Breast Surgeries // Сравнителен анализ на приложението на локални анестетици при естетични операции на гърдатаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of General and Operative Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages114en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record