Show simple item record

dc.creatorIvanov, Todor / Иванов, Тодор
dc.date.accessioned2019-11-26T14:34:09Z
dc.date.available2019-11-26T14:34:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/519
dc.description.abstractEchinococcosis infection is well recognised nowadays. Numerous routine methods for prophylaxis, diagnostics and treatment have been devised. However, this condition remains a question of present interest, having both social and economic consequences. A dramatic rise in the incidence of this parasitic disease have been observed in Bulgaria - from 2.3-2.5%ооо in the 80-ties up to 8.47%ооо in 1996, with values rising above the initial levels of 6.5%ооо (1950-1965г) before the start of the organized prevention strategies against the disease. In 2007 and 2008 the cases of primary echinococcosis in Bulgaria represent a total of 55.27% (461) and 43.32% (386) respectively of all registered in the European Union, which positions us as leaders in the incidence of echinococcosis. Complications of hepatic echinococcosis are: suppuration, perforation, and petrification. Perforation can be seen to: the free abdominal cavity, to the pleural cavity with the formation of a bilobronchial fistula, to bile vessels. The most common complication is suppuration - it occurs only after communicating or direct rupture of the cyst to the biliary tree. Surgical treatment - radical and conservative techniques are known. Conclusions: complicated liver echinococcosis engages the whole organism, which, combined with engaging all age groups of the population, makes it a disease of medico-social significance. Group coverage by the elderly population necessitates compliance with varied comorbidity in about 25% of cases. There is often a discrepancy between preoperative imaging and significantly more severe intraoperative findings. The presence of complicated hepatic echinococcosis requires additional surgical interventions not included in the initial operative plan. The shortening of the time between diagnosis and treatment is of utmost importance for the non-development of complicated liver echinococcosis. Low frequency and lack of lethality are the result of adequate preoperative diagnostics, properly managed intraoperative behavior and postoperative period. In our selection of patients with hepatic echinococcosis 1 patient 0.67% has a fatal outcome. // [BG] В България се наблюдава драстично покачване на заболеваемостта от 2.3-2.5%ооо през 80-те години до 8.47%ооо през 1996 г., като стойностите превишават изходните нива от 6.5%ооо (1950-1965 г) преди стартирането на организираните мерки за борба с паразитозата. През 2007 г. и 2008 г. първичните случаи от България представляват 55.27% (461) и 43.32% (386) респективно от всички регистрирани лица в Европейския съюз, което ни поставя на първо място по заболеваемост от ехинококоза. Усложненията при чернодробната ехинококоза са: супурация, перфорация, петрификация. Перфорацията може да се наблюдава към: свободната коремна кухина, към плеврална кухина с оформяне на билиобронхиална фистула, към жлъчни съдове. Най – честото усложнение е супурацията – осъществява се само след комуникиращи или директни руптури на кистата към билиарното дърво. Хирургическо лечение – познати са радикални и консервативни техники. Изводи: усложнената чернодробна ехинококоза ангажира целият организъм, което в съчетание с ангажирането на всички възрастови групи на населението го превръщат в заболяване с медико-социална значимост. Обхващането на група от населението в напреднала възраст налагат съобразяване с разнообразен коморбидитет в около 25% от случаите. Често се установява несъответствие между предоперативната образна диагностика и значително по – тежката интраоперативна находка. Наличието на усложнена чернодробна ехинококоза налага извършването на допълнителни оперативни интервенции, незаложени в първоначалният оперативен план. Съкращаването на срока между диагностиката и лечението е от изключително голямо значение за неразвиването на усложнена чернодробна ехинококоза. Ниската честота и липсата на леталитет са резултат от адекватната предоперативна диагностика, правилно водените интраоперативно поведение и постоперативен период. В нашата селекция от пациенти с усложнена форма на чернодробната ехинококоза 1 пациент 0.67% е с летален изход.en_US
dc.subjecthepatic echinococcosisen_US
dc.subjectparasitic diseaseen_US
dc.subjectsuppurationen_US
dc.subjectperforationen_US
dc.subjectpetrificationen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titlePrinciples of Surgical Management in Cases of Complicated Liver Echinococcosis // Принципи на хирургическото лечение при усложнени форми на чернодробна ехинококозаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailtodor.ivanov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages143en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record