Show simple item record

dc.creatorMalinova, Doroteya / Малинова, Доротея
dc.date.accessioned2019-11-13T09:23:37Z
dc.date.available2019-11-13T09:23:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/507
dc.description.abstractAccurate diagnosis of thyroid tumours is critical to treatment. It requires knowledge of the specific morphological features of each thyroid neoplasm, as well as appropriate diagnostic criteria. Identification of new molecular biomarkers in thyroid carcinoma in combination with morphological characteristics ensures improvement of diagnostic accuracy and prognosis in patients. The aim of this study is to investigate the diagnostic and prognostic value of morphological characteristics and immunohistochemical expression of cytoskeleton protein CK19, vascular endothelial marker CD34, proapoptotic Bax protein and anti-apoptotic Bcl-2 protein in benign and malignant thyroid tumours. We have obtained the following results: Chronic lymphocytic thyroiditis correlates with small size of carcinomas and lack of regional lymph nodes metastasis. Fibrotic changes and calcifications in the stroma are associated with metastasis in regional lymph nodes. Thyroid tumours differ morphologically as well as immunophenotypically. The most common thyroid carcinoma, papillary carcinoma, has an immunohistochemical profile, which is different from other histological variants regarding CK19, Bax and Bcl-2 expression, and microvascular density. The established immunophenotype may be considered in the differential diagnosis of thyroid neoplasms and the better prognosis in these patients may at least partially be associated with the immunophenotype. Thyroid neoplasms show different levels of expression of apoptotic proteins: Bax and Bcl-2. New research is needed to determine the impact of these and other proteins involved in cell death. // [BG] Точната диагноза на туморите на щитовидната жлеза е определяща за лечението, изисква познаване на специфичните морфологични особености на всеки тиреоиден тумор, както и на критериите за поставяне на съответната диагноза. Идентифицирането на нови молекулярни биомаркери при тиреоиден карцином в комбинация с морфологичните характеристики гарантира подобряване точността на диагнозата и определяне прогнозата при пациентите. Цел на настоящото изследване е да се проучи диагностичната и прогностична стойност на морфологичните характеристики и имунохистохимичната експресия на цитоскелетния протеин СК19, съдовия ендотелен маркер CD34, проапоптотичния Bax протеин и антиапоптотичния Bcl-2 протеин при доброкачествени и злокачествени тумори на щитовидната жлеза. Получихме следните резултати: хроничният лимфоцитарен тиреоидит корелира с малък размер на карциномите и с липса на метастази; фиброзните промени и калцификатите в стромата на карциномите се асоциират с метастази в регионални лимфни възли. Туморите на щитовидната жлеза, освен морфологично, се различават и имунофенотипно. Най-честият карцином, а именно папиларният карцином има имунохистохимичен профил, различен от останалите хистологични варианти по отношение експресията на CK19, Bax и Bcl-2, и микроваскуларна плътност. Установеният имунофенотип може да се има предвид в диференциално диагностичния план на тиреоидните неоплазми и по-добрата прогноза при тези пациенти поне отчасти може да е асоциирана с имунофенотипа. Неоплазмите на щитовидната жлеза показват различни нива на експресия на апоптотичните протеини: Bax и Bcl-2. Необходими са нови изследвания с цел определяне влиянието и на други протеини, участващи в процесите на клетъчна смърт.en_US
dc.subjectthyroid tumouren_US
dc.subjectpapillary carcinomaen_US
dc.subjectthyroid neoplasmen_US
dc.subjectimmunophenotypicalen_US
dc.subjectapoptotic proteinen_US
dc.subject.classificationПатология и съдебна медицина / Pathology and Forensic Medicineen_US
dc.titleMorphological and Immunohistochemical Comparative Analysis of Thyroid Tumours // Морфологична и имунохистохимична сравнителна характеристика на туморите на щитовидната жлезаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildoroteya.marinova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of General and Clinical Pathology, Forensic Medicine and Deontologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages156en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record