Show simple item record

dc.creatorYaneva, Galina / Янева, Галина
dc.date.accessioned2019-09-27T13:54:06Z
dc.date.available2019-09-27T13:54:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/480
dc.description.abstractModern models of dermatoglyphic traits are effectively used for investigation of breast cancer genetic basis and screening for this disease among the population at risk. Our objective is to identify the dermatoglyphic patterns of fingerprints and palmar prints in women with breast cancer when compared to those in healthy women and to enrich our knowledge of the predictive significance and clinical applicability of the dermatoglyphic method. We examined by means of dactyloscopy and palmoscopy 82 breast cancer females aged 36-80 years and 60 healthy controls aged 31-79 years from the region of Varna, Bulgaria. Relatively high standardized (world standard) incidence and mortality rates of breast cancer in six regions of North-Eastern Bulgaria in 2013-2015 were established. There were statistically significant differences between breast cancer patients and healthy females in terms of the main qualitative and quantitative fingerprint patterns (papillary traits of all the five homologous fingers, formulae for distribution of these traits, total finger ridge counts, etc.). There were statistically significant differences between breast cancer patients and healthy females in terms of the main qualitative and quantitative palmar traits in the thenar fields and c-d IV interdigital field and palmar ridge counts b-c III and a-d of both hands. There was a significant fluctuating asymmetry of the dermatoglyphic patterns of the total finger ridge count of the fourth fingers and of the palmar ridge count of b-c III interdigital field. An original dermatoglyphic algorithm for prognostication of breast cancer risk was elaborated and suggested to supplement the conventional oncological algorithm for breast cancer prevention in Bulgaria.en_US
dc.description.abstract[BG] Съвременните модели на дерматоглифичните изображения се използват ефективно за изучаване на генетичната основа на рака на млечната жлеза (РМЖ) и за скрининг при това заболяване сред населението с риск. Нашата цел беше да идентифицираме дерматоглифичните характеристики на пръстовите и дланните отпечатъци при жените с РМЖ при сравняването им с тези на здрави жени и да обогатим познанията ни за прогностичната значимост и клиничната приложимост на дерматоглифичния метод. С помощта на дактилоскопия и палмоскопия ние изследвахме 82 жени с РМЖ на възраст между 36 и 80 г. и 60 здрави жени на възраст между 31 и 79 г. от Област Варна, България. Установени бяха относително високи стойности на стандартизираната заболяемост и смъртност (световен стандарт) от РМЖ в шест области в Североизточна България през 2013-2015 г. Налице бяха статистически достоверни различия между жените с РМЖ и здравите жени по отношение на основните качествени и количествени характеристики на пръстовите отпечатъци (папиларни изображения на всичките пет хомоложни пръста, формули за разпределение на тези признаци, общ пръстов хребетен брой и др.). Налице бяха статистически достоверни разлики между жените с РМЖ и здравите жени по отношение на основните качествени и количествени характеристики на дланните признаци в полетата на тенара, интердигиталното поле c-d IV и дланните хребетни броеве b-c III и a-d на двете ръце. Установена беше значима флуктуираща асиметрия на дерматоглифичните характеристики на тоталния пръстов хребетен брой на четвъртите пръсти и на дланния хребетен брой на интердигиталното поле b-c III. Разработен беше оригинален дерматоглифичен алгоритъм за прогнозиране на риска за РМЖ и той беше предложен като допълнение към традиционния онкологичен алгоритъм за профилактика на РМЖ в България.BG
dc.subjectdermatoglyphicsen_US
dc.subjectbreast canceren_US
dc.subjectdactyloscopyen_US
dc.subjectpalmoscopyen_US
dc.subjectbreast cancer risk prognosticationen_US
dc.subject.classificationБиология / Biologyen_US
dc.titleDermatoglyphic Study of Fingerprints and Palmar Prints of Breast Carcinoma Patients from Northeast Bulgaria / Медико-дерматоглифично изследване на пръстови и дланни изображения при жени с карцином на гърдата в Североизточна Българияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailgalina.yaneva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Biologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages138en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record