Show simple item record

dc.creatorTsvetkova, Antoanetaen_US
dc.creatorЦветкова, АнтоанетаBG
dc.date.accessioned2019-08-09T09:03:56Z
dc.date.available2019-08-09T09:03:56Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/44
dc.description.abstractThis dissertation explores one of the most sensitive consumer markets in Bulgaria, namely the pharmaceutical market, and in particular, the market of non-prescription medicinal products (Over-the-Counter drugs). Pharmaceutical products belong to the category of consumer goods. They meet specific needs and satisfy specific demands under specific circumstances, thus they prove to be specific goods that meet fundamental human needs of paramount importance – life and health. International processes and general trends in the pharmaceutical industry affect the market of pharmaceutical products and shape the user profile. This necessitates analysing the contemporary trends and outlining the relevant characteristics of the changing consumer status and consumer profile in the highly competitive market of pharmaceutical products and pharmaceutical services. The pharmaceutical industry is seeing rapid changes in its operating environment, i.e. health reforms and cost-control government initiatives. There are dynamic changes in the industry as a whole and in the consumer behaviour. Globalization, consolidation and new technologies are the contemporary trends most decisively affecting the industry. In the context of the ongoing health reform, Bulgarian patients are not merely consumers of pharmaceutical products. Patients’ free choice and their out-of-pocket payments make them a strategic and pivotal factor affecting the aggregate consumer demand in the pharmaceutical market. The market is also highly sensitive to the loss of purchasing power caused by increasing social insecurity, unemployment, and impoverishment during economic and political crises. Overconfident consumer decisions, unequal or limited access to health care and to related pharmaceutical services, economic disparities and financial constraints are the factors that contribute to the constant increase in self-medication in Bulgaria – mainly through the use of non-prescription medicines, nutritional supplements, bioactive food components and medicinal herbs. This also brings up the issues related to the risk management of OTC drug use. The above mentioned specifics explain why non-prescription drugs are gaining in importance and attracting attention. Studying the consumer profile and the OTC-related decision making process is of utmost importance for the proper conduct of all the players in pharmaceutical supply chain. It enables them to make a positive contribution by minimizing the risks of non-prescription drug use, increasing the positive economic effects in the health system, and providing quality pharmaceutical care.en_US
dc.description.abstractНастоящият дисертационен труд е посветен на един от най-чувствителните сегменти от пазара на потребителските стоки в България, а именно сегмента на фармацевтични продукти и в частност пазара на безрецептурно отпускани продукти. Фармацевтичните продукти са част от потребителските стоки. Те задоволяват точно определени потребности при възникване на специална нужда, при специфичен набор от ситуации и това ги прави специална стока, т.е. задоволяват основни потребности и имат отношение към една от най-важните за човека ценности - неговия живот и здраве. Международните процеси и общите тенденции във фармацевтичния сектор рефлектират и върху промените на пазара на фармацевтичния продукт и върху профила на потребителя. Това налага да се анализират тенденциите и да се очертаят по-съществените характеристики на променящият се статус и профил на съвременния потребител в условията на конкурентна пазарна среда в лекарствоснабдяването и лекарствообслужването у нас. Фармацевтичната индустрия е в бързо променяща се среда на здравни реформи и държавни инициативи, целящи контрол на разходите. Динамика се наблюдава и при клиентите, и в индустрията като цяло. Някои от настоящите тенденции с най-голямо влияние върху индустрията са глобализацията и окрупняването, както и технологиите. В условията на здравната реформа, българският пациент е не само потребител, но преди всичко клиент на фармацевтичния продукт главно поради свободата на избор и директното заплащане. Намаляването на покупателната способност на потребителите поради засилена социална несигурност, безработица, обедняване по време на икономическа и политическа криза, също оказва влияние върху пазара на фармацевтични продукти. Поради надценена здравна грамотност, неравнопоставен и ограничен достъп до здравни и фармацевтични грижи и услуги, а също така и поради икономическа неравнопоставеност и ограниченост, все по-често българският гражданин прибягва до методите на самолечение – предимно чрез лекарствени средства, отпускани без рецепта (т.нар.ОТС), чрез хранителни добавки, биоактивни и билкови продукти. Това поставя въпроса и за управление на риска при потреблението на ОТС продукти. Посочените специфики логично обясняват нарастващата роля и интерес към лекарствата, отпускани без рецепти. Изучаването на профила на потребителите и на мотивите на пациентите, прибягващи до употребата на ОТС е от съществено значение за адекватното поведение на аптечната мрежа за минимизиране на рисковете от тази употреба, за увеличаване на положителните икономически ефекти върху системата и за оказване на качествени фармацевтични грижи.BG
dc.subjectNon-Prescription Medicinal Productsen_US
dc.subjectpharmaceutical marketen_US
dc.subjectOTC drugsen_US
dc.subject.classificationИкономика и управление на здравеопазването / Healthcare Managementen_US
dc.titleSocial and Pharmacoeconomic Aspects of the Use of Non-Prescription Medicinal Products // Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти , отпускани без рецептa.en_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailantoaneta.tsvetkova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentИкономика и управление на здравеопазването / Healthcare Managementen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages197en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record