Show simple item record

dc.creatorNedev, Nikolayen_US
dc.creatorНедев, НиколайBG
dc.date.accessioned2019-08-09T12:24:02Z
dc.date.available2019-08-09T12:24:02Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/413
dc.description.abstractBrain Stroke (BS) is one of the most significant medical and social problems of our time due to the high prevalence leading to severe disability and death. This trend relates not only to patient's working capacity but also to his family and society in general. Patient’s survival after stroke (PSAS) increases with advances in medical technology and the provision of medical and social services. For PSAS, the disability rate reaches 75% or more depending on the type, location and severity of stroke and accompanying illnesses. This also requires the quality of life (QL) to be tested in this vulnerable group of society due to the particular importance of their early social inclusion and reintegration. Improving health in the sense of a holistic concept is the primary goal of RC's for early retraining and returning PSAS to the labor market. Modern methods of post-stroke rehabilitation are presented with a wide range of tools and methods that have scientifically proven their effectiveness. They aim to improve QL on these patients, restoring to the maximum extent possible their health disorders. It is necessary that the RC's take place systematically and over time in order to achieve the desired results. The high quality of rehabilitation care for stroke patients (PSAS) requires the creation of a specific and strictly individual program for each of them. This is possible in the presence of validated models tailored to the clinical stages of PSAS recovery performed by an appropriate team of specialists selected according to the individual needs of each patient.en_US
dc.description.abstractМозъчният инсулт (МИ) е един от най-значимите медицински и социални проблеми на нашата съвременност, поради голямата разпространеност, водеща до тежка инвалидност и смърт. Тази тенденция се отнася не само до работоспособността на болния, но и до неговото семейство и цялото общество. Преживяемостта на пациентите след мозъчен инсулт (ППМИ) се увеличава с напредъка на медицинските технологии и предлагането на медико-социалните услуги. При ППМИ процентът на инвалидност достига 75% и повече в зависимост от вида, локализацията и тежестта на инсулта и придружаващите го заболявания. Това налага да се изследва и качеството на живот (КЖ) при тази уязвима група от обществото поради особената важност на тяхното ранно социално включване и реинтеграция. Подобряването на здравето в смисъла на холистичната концепция е главната цел на рехабилитационните грижи (РГ) за своевременна преквалификация и връщане на ППМИ на пазара на труда. Съвременните методи за рехабилитация след мозъчния инсулт се представят с широк спектър от средства и методи, които научно са доказали своята ефективност. Те целят да подобрят КЖ на тези пациенти, възстановявайки в максимална степен настъпилите нарушения в здравето им. Необходимо е РГ да се провеждат системно и продължително във времето, за да се постигнат търсените резултати. Високото качество на рехабилитационни грижи при инсултно болни пациенти (ИБП) изисква съставяне на специфична и строго индивидуална програма за всеки един от тях. Това е възможно при наличие на утвърдени модели, съобразени с клиничните етапи на възстановяване на ИБП, извършвани от подходящ екип от специалисти, подбрани съобразно индивидуалните потребности на всеки пациент.BG
dc.subjectbrain stroke (BS)en_US
dc.subjectsurvivalen_US
dc.subjectrehabilitationen_US
dc.subjectquality of lifeen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleRehabilitation Care and Quality of Live of Patients - Stroke Survivors /// Рехабилитационни грижи и качество на живот при пациенти, преживели мозъчен инсултen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailnikolay.nedev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по социална медицина и организация на здравеопазването / Department of Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages183en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record