Show simple item record

dc.creatorHvarchanova, Nadezhda / Хвърчанова, Надеждаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:23:03Z
dc.date.available2019-08-09T12:23:03Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/402
dc.description.abstract[EN] The thesis presents a systemization and summary of the demographic data and pharmacological therapy of 535 hospitalized patients with a diagnosis of chronic decompensated heart failure, with preserved (HFpEF) and reduced ejection fraction (HFrEF), NYHA class III-IV. They were followed-up for a period of 5 years – from January, 2010 to December, 2014. The data include age, gender, left ventricular ejection fraction (EF), concomitant diseases, medicaments used, contraindications, adverse effects and toxicological risks. The pharmacological therapy of HF patients was examined and compared by patients’ gender and EF. It was established that the most frequently prescribed medicaments, after loop diuretics, were beta blockers, ACE-inhibitors/angiotensin receptor blockers and mineralocorticoid receptor antagonists with Ivabradine being the least frequently prescribed one. We determined that there are differences in the prescribed therapy between HFrEF and HFpEF. We assessed the adherence to the HF treatment based on the European recommendations with a correction for comorbidities. A number of comorbidities were observed in HF patients leading to non-prescription of medicaments, increased risk of hyperkalaemia, and other potential side and toxic effects. The pharmacological therapy and demographic indicators for a 5-year period were examined and the dynamics of both groups of indicators were established. When examining the pharmacological therapy in the 5-year period a better adherence to the HF treatment recommendations was observed. During the last year of the study, the pharmacotherapy was closest to the leading European registries.en_US
dc.description.abstract[BG] Систематизирани и обобщени са демографските данни и медикаментозното лечение на 535 хоспитализирани пациенти с диагноза хронична обострена сърдечна недостатъчност, със запазена (СНзФИ) и редуцирана фракция на изтласкване (СНрФИ), NYHA клас III-IV. Те са проследени за период от пет години – от януари 2010 до декември 2014 година. Данните включват възраст, пол, фракция на изтласкване на лявата камера (ФИ), съпътстващи заболявания, прилагани медикаменти, противопоказания, нежелани ефекти и токсикологични рискове. Проучена е фармакологичната терапия на пациентите със СН и е разгледана и сравнена според пола и ФИ на пациентите. Установява се, че най-често предписваните лекарства след бримковите диуретици са бета-блокерите, АСЕ-инхибиторите/ангиотензин рецепторните блокери и минералкортикоид рецепторните антагонисти, а Ivabradine е предписван с най-малка честота. Установени са разлики между СНрФИ и СНзФИ в предписваната препоръчана терапия. Оценено е придържането към лечението на СН според европейските препоръки, като е извършена корекция според коморбидностите. При хоспитализираните пациентите със СН са установени редица коморбидности, водещи до непредписване на медикаменти, повишен риск от хиперкалиемия и други потенциални странични и токсични ефекти. Проследени са фармакологичната терапия и демографските показатели за пет годишен период и е установена динамика и в двете групи показатели. При проследяване на предписваната терапия в изследвания петгодишен период се установява все по-добро придържане към препоръките за лечение на СН. През последната година от проучването фармакотерапията се доближава в най-голяма степен до водещи европейски регистри.BG
dc.subjectpharmacotherapyen_US
dc.subjectheart failureen_US
dc.subjecthyperkalaemiaen_US
dc.subjectcardioactive drugsen_US
dc.subject.classificationФармакология, токсикология и фармакотерапия / Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapyen_US
dc.titlePharmacotherapeutic Study, Potential Side and Toxic Effects of Cardioactive Drugs in the Treatment of Hospitalized Patients with Chronic Heart Failure /// Фармакотерапевтично проучване, потенциални странични и токсични ефекти на кардиоактивни медикаменти при лечение на хоспитализирани пациенти с хронична сърдечна недостатъчностen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailnadejda.hvarchanova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapy, Phaculty of Pharmacyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages109en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record