Show simple item record

dc.creatorAtanasova, Ani / Атанасова, Аниen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:22:59Z
dc.date.available2019-08-09T12:22:59Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/401
dc.description.abstract[EN] The activity of the dental technician as a member of the dental team restoring imperfections of the dental rows is focused on the provision of services presented by the production of dental prostheses, orthodontic apparatuses and brackets. A dental technician does not always perform autonomously in the work practice. It often happens to perform the role of a manager and to hire employees. The mission of human resources management in the organization is to identify, train and keep the most suitable employees to work for the benefit of the public interest and the prestige of the organization. The recruitment of employees in the organizations is supposed to contribute to the increase of public trust and to present the hired staff as qualified and experienced professionals capable of meeting the specific work requirements. Effective human resource management requires leaders who possess high moral values and behavior standards corresponding to the values of the organization, understanding the significant impact of improved management and working to improve human resources system to achieve better results. The aim of the dissertation is to investigate the influence of human factor on the development of an autonomous dental technical laboratory and on the basis of the results to propose a model for optimal human resource management in the dental technical laboratory and its successful development. /////////// /////////// [BG] Дейността на зъботехника като член на денталния екип възстановяващ дефектите на зъбните редици, е насочена към производство на услуги, чрез изработваните от него зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и шини. Не винаги той работи сам в своята практика. Често изпълнява и ролята на мениджър, като наема служители. Мисията на управление на човешките ресурси в организацията е откриването, развиването и запазването на най-подходящите хора за работа в полза на обществения интерес и издигане на престижа на организацията. Наемането на служители в организациите, трябва да способства за повишаване на общественото доверие и възприемане на заетите като квалифицирани служители и способни професионално да се справят с поставените към тях изисквания. Ефективното управление на човешките ресурси изисква ръководители, които имат висок морал, ценности и модели на поведение, отговарящи на заявените ценности на организацията, които разбират значимия ефект от подобряването на управлението и работят за усъвършенстване на системата по човешки ресурси, за да се постигнат по-добри резултати. Целта на дисертационния труд е да се изследва влиянието на човешкия фактор за развитието на Самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория и въз основа на получените резултати да се предложи Модел за оптимално управление на човешките ресурси в зъботехническа лаборатория за успешното развитие.en_US
dc.subjectdental technicianen_US
dc.subjectdental laboratoryen_US
dc.subjectHR managementen_US
dc.subjectdevelopmenten_US
dc.subject.classificationЗдравни грижи / Auxiliary health care, Nursingen_US
dc.titleImportance of Human Resources for Successful Development of an Autonomous Dental Technical Laboratory /// Значимост на човешките ресурси за успешно развитие на самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лабораторияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailani.atanasova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentMedical College - TRS Dental Technicianen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages152en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record