Show simple item record

dc.creatorAtanasova, Antoniya / Атанасова, Антонияen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T08:49:41Z
dc.date.available2019-08-09T08:49:41Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/39
dc.description.abstractThe dissertation consists of a literature review and original data. The review itself covers: etiology, pathogenesis, environmental factors, treatment, follow-up and the quality of life (QL) in the patients with ulcerative colitis (UC). The data is based on observations of 447 patients with UC. The goal is to evaluate the diagnostics, the therapy and the follow-up of the clinical approach. Connections were observed between duration of UC, severity, extension, and the factors that influence the clinical, endoscopic and morphological remission. It was proven that the T-suppressors, the activated T lymphocytes, the NK lymphocytes and the adhesion molecules can be used as method to determine the severity of the UC, the achievement of clinical remission or the start of a relapse. The levels of fecal calprotectine were useful to determine a relapse and to optimize the treatment. We have proven the correlation between the duration of the UC, the intensity of pain and the severity of the UC and the QL measured by IBD-Q, SF-36 и EQ-5D. An IBD group was created to follow the patients with UC during different therapeutic regimes and algorithms for that follow- up were created. For the first time in Bulgaria we followed the inflammatory process in UC by flow-cytometry of markers for early and late activation of T lymphocytes in peripheral blood, independently and combined with immunoscintigraphy with monoclonal antigranulocyte antibodies. For the first time in the country we made and analyzed the research of the QL with 3 questionnaires, as an addition to the clinical and endoscopic follow-up. The factors that influence the achievement of mucosal healing were evaluated.en_US
dc.description.abstractДисертационният труд съдържа литературен обзор. Той преставя: етиология, патогенеза, фактори на околната среда, лечение, проследяване на терапевтичния отговор и качество на живот (КЖ) при пациентите с язвен колит (ЯК). Целта е да се извърши оценка на диагностиката, терапия и проследяване на клиничния ход. Обхванати са 447 пациенти с ЯК . Установени са връзките между давността на болестта, разпространението, тежестта и факторите, които оказват влияние за достигане на клинична, ендоскопска и морфологична ремисия. Доказано е, че Т- супресорите, активираните Т- лимфоцити, NK- лимфоцитите и адхезионни молекули могат да послужат като елегантен метод за определяне на тежестта на ЯК, достигане на клинична ремисия или начало на релапс. Мониториране нивата на фекален калпротектин води до предовратяване на релапс и оптимизира лечението. Доказано е влиянието на давността на ЯК, интензивността на болката и тежестта наЯК върху КЖ. Използвани са IBD-Q, SF-36 и EQ-5D. Създен е алгоритъм за проследяване на болните с ЯК и IBD група. За първи път в страната е проследен възпалителният процес при ЯК чрез флоуцитометричен анализ на маркери за ранна и късна активация на Т лимфоцити от периферна кръв самостоятелно и в комбинация с имуносцинтиграфия с моноклонални антигранулоцитни антитела. За първи път в страната е проведено и анализирано проучване на качеството на живот с три въпросника, като допълнение към клиничното и ендоскопско проследяване. Оценени са факторите, които влияят върху достигане на лигавично оздравяване. Проследени са пациентите с ЯК в хода на различни терапевтични режими и са изведени алгоритми за техното проследяване.
dc.subject.classificationВътрешни болести / Internal Diseasesen_US
dc.subject.classificationГастроентерология / Gastroenterologyen_US
dc.titleClinical Evaluation of Patients with Ulcerative Colitis- Contemporary Approach / Клинична оценка на пациентите с язвен колит-съвременен подходen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailantonia.atanasova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentInternat Diseasesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages225en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record