Show simple item record

dc.creatorЗлатаров, АлександърBG
dc.creatorZlatarov, AleksandarEN
dc.date.accessioned2019-08-09T12:22:46Z
dc.date.available2019-08-09T12:22:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/398
dc.description.abstractХиаталната херния представлява често срещано заболяване, което е със социално значение, тъй като често бива съпроводено с гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). През годините тенденциите за нейното лечение непрестанно се променят и за момента като „Златен стандарт“ се приема лапароскопското й лечение. Разискваният проблем е от голяма клинична значимост и дискутира актуална тема с цел търсене на възможно най-добри следоперативни резултати. Трудът е реализиран в Първа клиника по хирургия, Университетска болница “Света Марина” – Варна. Пациентска популация обхваща ретроспективно изследване на 260 диагностицирани и оперирани по повод хиатална херния. При 167 от пациентите са установени данни за езофагеално удължаване. Изследвани са диагностичните резултати, разделяйки пациентите в четири групи в зависимост от типа на диагностицираната хиатална херния, както и стадия на рефлукс-езофагита според класификацията на Savary-Miller. Оперативните резултати биват разгледани подробно разглеждайки и класифицирайки пациентите според: метод на крурорафията; нивото на мобилизация и типа на извършената фундопликация. Описва се и дължината на херниалния сак при отделните четири типа хиатална херния.BG
dc.description.abstractHiatal hernia is a common disease of social significance as it is often accompanied by gastro-oesophageal reflux disease (GERD). Over the years, the tendencies for its treatment have been constantly changing, and for now, laparoscopic treatment is accepted as the Golden Standard. The problem discussed is of great clinical significance and explores a relevant topic in search of the best post-operative results. The work was carried out at First Surgery Clinic, St. Marina University Hospital - Varna. Patient population includes a retrospective study of 260 diagnosed and operated on hiatal hernia. Approximately 167 patients had evidence of oesophageal prolongation. Diagnostic results were examined, dividing the patients into four groups depending on the type of the diagnosed hiatal hernia, and the reflux-esophagitis stage according to the Savary-Miller classification. Operational results are examined in detail by looking at and classifying patients according to: a method of cruroplasty; the level of mobilization and the type of fundoplication performed. The length of the herniated sac in the four different types of hiatal hernia is also described.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectherniaen_US
dc.subjecthiatal herniaen_US
dc.subjectgastro-oesophageal reflux disease (GERD)en_US
dc.subjectSavary-Miller classificationen_US
dc.subjectcruroplastyen_US
dc.subjectfundoplicationen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleNew Methods in Laparoscopic Treatment of Hiatal Hernias /// Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернииen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailaleksandar.zlatarov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по обща и оперативна хирургия / Department of General and Operative Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages126en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record