Show simple item record

dc.creatorAntonov, Antonio / Антонов, Антониоen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:22:35Z
dc.date.available2019-08-09T12:22:35Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/396
dc.description.abstract[EN] Thrombotic events (TE) are the main disease manifestation and cause of disability in 2-4 % of patients with Polycythaemia vera (PV) and Essential thrombocythemia (ET) per year. These data define the initial thrombotic risk stratification as a key factor in the therapeutic behavior and prognosis. The current risk factors seem to be very common and do not reflect the true mechanisms of the thrombotic complications. Aim: To evaluate the impact of some available molecular, genetic, pathomorphological and standard haematological indicators for risk stratification of thrombotic risk in patients with PV and ET. Study included a total number of 199 patients diagnosed with PV (125) and with ET (74) diagnosed according to the WHO criteria. Conclusions 1. The mutant load of Jak2V617F did not affect the incidence of TE in PV. In ET, the presence of the Jak2V617F mutation results in a non-significant increase of the thrombosis. 2. The leukocyte count found at diagnosis has no prognostic significance for the development of TE. 3. Thrombophilia significantly increase the risk of a TE. Carrying at least one genetic defect increases about 4 times the thrombogenic risk compared to non-carrier. Dual carrier is more common in patients with thrombotic events versus controls and is associated with a 7-fold increase in risk. 4. Bone marrow angiogenesis correlates with mutational burden and splenomegaly but does not correlate with the incidence of TE. 5. Pathologic changes in standard haematological examinations are static indicators that do not reflect the dynamics of the vascular system and have no significant effect on the TE. 6. Because of the different conditions of thrombogenesis, it is necessary to create thrombogenic indexes, not only for the two diseases, but also for the different divisions of the vascular system (arterial and venous).en_US
dc.description.abstract[BG] Тромботичните събития (ТС) са основна болестна изява и причина за инвалидизация при 2-4%/годишно от болните с Полицитемия вера (ПВ) и Eсенциална тромбоцитемия (ЕТ). Това определя началната тромботична рискова стратификация като ключов фактор за терапевтично поведение и прогноза. Настоящите рискови фактори не отразяват истинските механизми на тромбози. Цел: Да се оцени влиянието на някои достъпни молекулярни, генетични, патоморфологични и стандартни хематологични показатели в рисковата стратификация за тромбогенен риск при ПВ и ЕТ. Включени са 199 пациенти с диагноза ПВ (125) и ЕТ (74), диагностицирани според критериите на СЗО. Резултати и изводи: 1. Мутационният товар на Jak2V617F, не влияе на честотата на тромботичните събития при ПВ. При ЕТ наличието на Jak2V617F води до несигнификантно нарастване на тромбозите. 2. Левкоцитният брой, установен при диагнозата няма прогностично значение за развитието на ТС. 3. Факторите за вродена тромбофилия(ВТ) значимо увеличава риска за ТС. Носителството на един дефект увеличава около 4 пъти тромбогенния риск в сравнение с лицата - неносители. Двойното носителство е по-често при пациенти с тромботични събития, спрямо контролите и е свързано с нарастване на риска до 7 пъти. 4. Костно-мозъчната ангиогенеза корелира с мутационния товар и спленомегалията, но не корелира с честотата на тромботичните събития при пациенти с ПВ и ЕТ. 5. Патологичните промени в стандартните хематологични изследвания са статичен показател, който не отразява динамиката в съдовата система и нямат сигнификантно влияние върху тромботичния процес. 6. Условията за тромбогенеза са различи при ПВ и ЕТ и в артериалната и венозни отдели на съдовата система. Необходимо е създаването на отделни тромбогенни индекси.
dc.subjecthaematologicalen_US
dc.subjectthromboticen_US
dc.subjectthrombogenicen_US
dc.subjectthrombogenesisen_US
dc.subjectleukocyte counten_US
dc.subjectEssential thrombocythemia (ET)en_US
dc.subjectPolycythaemia vera (PV)en_US
dc.subject.classificationВътрешни болести / Internal Diseasesen_US
dc.titleCorrelation between Tumor Angiogenesis, Mutation Load, Changes in the Blood Count and the Thrombogenic Risk in Patients with Essential Thrombocythaemia and Polycythaemia Vera /// Корелационна зависимост между туморната ангиогенеза, мутационния товар, промените в кръвната картина, и тромбогенния риск при пациенти с есенциална тромбоцитемия и полицитемия вераen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailantonio.antonov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentSecond Department of Internal Diseasesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages117en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record