Show simple item record

dc.creatorPeychev, Yavor / Пейчев, Яворen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:16:02Z
dc.date.available2019-08-09T12:16:02Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/385
dc.description.abstract[EN] Calcific aortic valve stenosis is a chronic disease with a progressive course. In the final stage of the disease the clinical signs and symptoms of heart failure are manifested leading to a lethal outcome. Calcific aortic valve stenosis is in first place as a reason for surgical aortic valve prosthesis in Europe and in the USA. Seventy percent of all cardiac surgeries for aortic valve replacement are performed on patients over 65 years of age. This circumstance relates to a significantly higher expenditure on health care for elderly population. The contemporary approach to improvement of the clinical outcome and patients’ prognosis is based upon: (1) Identification of patients exposed to higher risk factors for heart valve diseases; (2) Correct assessment of the grade (severity) of aortic valve stenosis and correct specification of its haemodynamic type, respectively; (3) Diagnosis, differential diagnosis and treatment of comorbidities; (4) Defining optimal timing for cardiac surgery; (5) Choice of proper procedure for replacement of the aortic valve and (6) Choice of optimal aortic valve type. This thesis investigates the outcome after aortic valve replacement in patients with a severe pure calcific aortic stenosis, without coronary heart disease and analyses the principal factors determining the prognosis. The clinical research is planned, organised and executed as an observational (cohort), prospective and single-centre study. Is was performed at the Cardiac Surgery Clinic, St. Marina University Hospital – Varna. Thesis conclusions are clinically oriented and will find an application in everyday clinical practice. /////////// /////////// [BG] Калцификационната аортна клапна стеноза е хронично заболяване с прогресиращ ход. В крайния стадий на болестта се изявяват клинично белезите и симптомите на сърдечната недостатъчност и настъпва летален изход. Калцификационната аортна стеноза заема първо място, като причина за хирургично аортно клапно протезиране в Европа и в САЩ. Седемдесет процента от сърдечните операции за протезиране на аортна клапа са извършени при пациенти на възраст над 65 години. Последното е свързано със значително по-големи разходи за здравни грижи, каквито са необходими при застаряващото население. Съвременният подход към подобряване на клиничния изход и прогнозата на болните с аортна стеноза се базира на: (1) Идентифициране на пациентите, изложени на риск от клапни сърдечни болести; (2) Коректно измерване на степента (тежестта) на аортната стеноза и, съответно, правилно дефиниране на хемодинамичния вариант; (3) Диагноза, диференциална диагноза и лечение на коморбидните състояния; (4) Определяне на оптималния срок за извършване на протезиране на аортната клапа; (5) Избор на процедурата за смяна на аортна клапа и (6) Избор на типа клапна протеза. В дисертационния труд се изследва прогнозата след хирургично аортно клапно протезиране при пациенти с високостепенна, калцификационна чиста аортна стеноза, без коронарна болест на сърцето и се проучват основните фактори, които я определят. Настоящото клинично проучване е замислено, проектирано, и изпълнено, като обсервационно (кохортно), проспективно и едноцентрово. Извършено е в клиниката по кардиохирургия, базирана в Университетска болница „Св. Марина“ – Варна. Направените изводи са с чисто практическа насоченост и ще намерят приложение в ежедневната клинична работа.en_US
dc.subjectaortic valve replacementen_US
dc.subjectrepairen_US
dc.subjectaortic stenosis (AS or AoS)en_US
dc.subjectheart failureen_US
dc.subjectclinical outcomeen_US
dc.subjectaortic valve typeen_US
dc.subject.classificationВътрешни болести / Internal Diseasesen_US
dc.subject.classificationСърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология / Cardiovascular Surgery and Invasive Cardiologyen_US
dc.titlePrognosis and Prognostic Factors in Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis /// Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стенозаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailYavor.Peychev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentFirst Department of Internal Diseases – ES Cardiologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages199en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record