Show simple item record

dc.creatorVarbanov, Svetlin / Върбанов, Светлинen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:15:47Z
dc.date.available2019-08-09T12:15:47Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/382
dc.description.abstract[EN] Въпреки многобройните изследвания все още липсва пълно разбиране на механизмите на отключване и развитие на суицидното поведение, като то продължава да бъде сериозен психологически, икономически, социален и медицински проблем. Изследването на нагласата към самоубийство може да спомогне за разбирането на тези процеси и да очертае нови алтернативи в превенцията. Цел: Да се направи сравнителен кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство и нейната връзка с тревожните и депресивни преживявания. Методи: Участниците (703 от англоезични държави и 463 от България) попълниха Въпросник за суицидни нагласи (Predicament questionnaire, PQ), STAI, PHQ-2 и анкетна карта. Събраните данни бяха подложени на статистически анализ. Резултати: Различните култури се различават спрямо нагласата към самоубийство, но въпреки това житейските събития, които в най-голяма степен биха предизвикали суицидни мисли, са сходни в различните изследвани извадки. Установихме връзка между суицидната нагласа и семейното положение, суицидните мисли и опити в миналото, както и положителна корелация с депресивните преживявания, ситуативната и личностовата тревожност. Заключение: В обществото съществува възприемчива нагласа към самоубийството като изход от неблагоприятни житейски ситуации, като при особено тежки обстоятелства суицидни мисли могат да възникнат и при психично здрави лица. Възможно е това да допринася за поддържането на сравнително високи суицидни нива. ////////////// ////////////// [BG] Despite numerous studies there is still a lack of full understanding of the mechanisms of unlocking and developing suicidal behaviours and suicide continues to be a serious psychological, economic, social and medical problem. Research into suicidal attitudes can help to understand these processes and outline new alternatives to prevention. Aim: Make a comparative cross-cultural analysis of suicidal attitudes and their relation to anxiety and depressive symptoms. Methods: The participants (703 from English-speaking countries and 463 from Bulgaria) completed a Predicament questionnaire (PQ), STAI, PHQ-2 and a survey questionnaire. The collected data was subjected to statistical analysis. Results: Different cultures differ in suicidal attitudes but life events that most likely would cause suicidal thoughts are similar in the various samples studied. We established a link between suicidal attitude and marital status, suicidal thoughts and attempts in the past, and a positive correlation with depressive experiences, state and trait anxiety. Conclusion: There is a receptive attitude towards suicide as a way out of unfavourable life situations among the society, and suicidal thoughts may arise in mentally healthy individuals in particularly severe circumstances. It may contribute to maintaining relatively high suicidal levels.en_US
dc.subjectsuicideen_US
dc.subjectattitudesen_US
dc.subjectcross-culturalen_US
dc.subjectsuicidal behaviouren_US
dc.subjectanxietyen_US
dc.subjectdepressionen_US
dc.subject.classificationПсихиатрия и медицинска психология / Psychiatry and Medical Psychologyen_US
dc.titleCross-cultural Analysis of Attitudes to Suicide /// Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийствоen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailSvetlin.Varbanov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Psychiatry and Medical Psychologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages148en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record