Show simple item record

dc.creatorGerov, VladimirEN
dc.creatorГеров, ВладимирBG
dc.date.accessioned2024-06-24T12:18:15Z
dc.date.available2024-06-24T12:18:15Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/3815
dc.description.abstractMultiple myeloma (MM) is an oncohematological disease with increasing incidence in recent years. A characteristic manifestation of MM is bone disease (BD), with 80% of patients having proven osteolytic lesions at diagnosis. Increased osteoclast activity and suppressed osteoblast function play a key role in its pathogenesis. The proteins Dkk-1, sclerostin, sRANKL, osteopontin and periostin, characterising osteoclast and osteoblast function in newly diagnosed patients with MM, are the object of study in this dissertation. Their levels at diagnosis are significantly higher in patients compared to control subjects. They adequately reflect the stage of the disease and the extent of bone involvement. The positive correlation of the studied biomarkers with bone marrow infiltration and beta-2-microglobulin, as well as the negative correlation with haemoglobin, probably reflect tumour growth and disease progression. The biomarkers studied have very good diagnostic potential to reliably discriminate patients from healthy individuals. They change in the course of treatment, with a decrease in their serum levels depending on the number of therapeutic courses performed. The scientific issue addressed in the thesis is both relevant and innovative, not only for Bulgaria but also worldwide, given the increasing incidence of the disease and the need for new, specific and reliable molecular biomarkers to detect and monitor the most common complication of MM, namely myeloma BD.en_US
dc.description.abstractМножественият миелом (ММ) е онкохематологично заболяване с нарастваща през последните години честота. Характерна проява на ММ е костната болест (КБ), като 80% от пациентите са с доказани остеолитични лезии още при поставяне на диагнозата. Ключова роля в патогенезата има повишената остеокластна активност и потисната остеобластна функция. Обект на изследване в дисертационния труд са белтъците Dkk-1, склеростин, sRANKL, остеопонтин и периостин, характеризиращи остеокластната и остеобластна функция при пациенти с новооткрит ММ. Проследени са нивата им при диагнозата, значимо по-високи при пациентите в сравнение с контролните индивиди. Те адекватно отразяват стадия на болестта и степента на костното засягане. Установената позитивна корелационна взаимозависимост на изследваните биомаркери с костномозъчната инфилтрация и бета-2-микроглобулин, както и отрицателната взаимовръзка с хемоглобин вероятно отразяват туморния растеж и прогресията на заболяването. Изследваните биомаркери се отличават с много добър диагностичен потенциал като надеждно дискриминират болни от здрави индивиди. Те се променят в хода на лечението, като намалението на серумните им нива е в зависимост от броя на проведените курсове. Поставеният научен проблем в дисертацията е актуален и иновативен, не само за България, но и в световен мащаб, предвид нарастващата заболеваемост и нуждата от нови специфични и надеждни молекулни биомаркери за установяване и мониториране на най-честото усложнение при ММ, каквото е КБ.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectmultiple myelomaen_US
dc.subjectbone diseaseen_US
dc.subjectbiomarkersen_US
dc.subjectoncohematological diseaseen_US
dc.subject.classificationХематология / Haematologyen_US
dc.titleBiomarkers for Assessing Bone Disease in Multiple Myeloma // Биомаркери за оценка на костната болест при мултиплен миеломen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по вътрешни болести II / Second Department of Internal Diseases - Gastroenterology, Endocrinology, Nephrology, Haematologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages184en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record