Show simple item record

dc.creatorChaushev, Dilyan / Чаушев, Дилянen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:14:44Z
dc.date.available2019-08-09T12:14:44Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/371
dc.description.abstractThis thesis presents the contemporary methods for diagnosis and treatment of acute cholecystitis in advanced and elderly age. Acute cholecystitis is first in frequency worldwide among acute abdominal diseases in patients over 60 years of age. The significantly increased life expectancy in recent years has led to an increase in the group of patients over 60 years of age, which automatically characterize the acute cholecystitis as a socially significant disease. The aim of the dissertation is to study and analyse the diagnosis and methods of treatment of acute cholecystitis in people in advanced and elderly age, as well as to develop a diagnostic and treatment algorithm in order to improve the final results and the quality of life of the patients. The author’s tasks are: to analyse in detail the current trends in the clinical studies of the leading researchers; to analyse the results of the treatment of patients with acute cholecystitis in advanced and elderly age for the period 2000 - 2016; to refine the indications and the exact time for the applied conservative and operative treatment; to evaluate the surgical treatment of acute cholecystitis based on an experience; to develop a diagnostic and treatment algorithm for patients with acute cholecystitis in advanced and elderly age. After detailed statistical analysis on the treatment of acute cholecystitis in patients over 60 years for a ten-year period, the best results were recorded in operative treatment in order of differed urgency (12-72 hours after admission to the department.) It is noted that the treatment should be strictly individual to each patient. The low incidence of post-operative complications and mortality is a result of the appropriate preoperative preparation of the patients, as well as a correct choice of exact time for the surgical intervention.en_US
dc.description.abstractДисертационният труд представя съвременните методи за диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст. Актуалността на проблема е в това, че острият холецистит е на първо място по честота в световен мащаб сред острите заболявания на коремната кухина при пациентите от възрастовата група над 60г. Значително нарасналата продължителност на живота през последните години води до увеличаване на групата болни над 60г., което от своя страна характеризира острия холецистит като социално значимо заболяване. Целта на дисертационния труд е да се проучат и анализират диагностиката и методите на лечение на пациентите с остър холецистит в напреднала и старческа възраст, както и да се разработи диагностично-лечебен алгоритъм с оглед оптимизиране на крайните резултати и повишаването на качеството на живот. Задачите на автора са: да се анализират детайлно съвременните тенденции в клиничните проучвания на водещите автори; да се анализират резултатите от лечението на пациентите с остър холецистит в напреднала и старческа възраст за периода 2006-2016г.; да се прецизират показанията и времето за прилагане на консервативно и оперативно лечение; на базата на опита да се направи оценка на приложеното хирургично лечение на острия холецистит; да се разработи диагностично-лечебен алгоритъм за третиране на пациентите с остър холецистит в напреднала и старческа възраст. След подробен статистически анализ върху лечението на пациентите с остър холецистит над 60г. за десетгодишен период, най-добри резултати са отчетени при хирургичното лечение в порядък на отложена спешност (12-72 часа от постъпването в клиниката). Отбелязва се, че лечението трябва да е строго индивидуално спрямо всеки един болен. Ниската честота на следоперативни усложнения и леталите са резултат от адекватна предоперативна подготовка, подготовка на пациентите и правилен избор на срок за осъществяване на оперативната интервенция.BG
dc.description.abstractBG
dc.subjectacute cholecystitisen_US
dc.subjectabdominalen_US
dc.subjectgastrointestinalen_US
dc.subjectbiliary-stone diseaseen_US
dc.subjectsurgical treatmenten_US
dc.subjectelderlyen_US
dc.subjectadvanced ageen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleDiagnosis and Treatment of Acute Cholecystitis in Advanced and Elderly Age /// Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възрастen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildilyan.chaushev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Surgery - ES Abdominal Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages197en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record