Show simple item record

dc.creatorKostov, Ivan / Костов, Иванen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:14:20Z
dc.date.available2019-08-09T12:14:20Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/366
dc.description.abstract[EN] This thesis aims to evaluate the impact of current medical standard in obstetrics and gynaecology (OG) on the quality of medical service in obstetrics and gynaecology practice in Bulgaria at national level by examining the organizational, clinical and deontological aspects and to propose adequate responses for service improvement and patient safety, as well as to reduce the risk of the medical failures. We analyse three separate studies in order to compare and evaluate the subjective and objective status of quality of medical services in obstetrics and gynaecology practice in Bulgaria. The survey (Chapter 1 of Results and Discussion section) was conducted in three municipal and one private specialized OG hospitals in the country – St. Sofia First Specialized Hospital for Active Treatment in Obstetrics and Gynaecology EAD – Sofia, Sheynovo Second Specialized Hospital for Active Treatment in Obstetrics and Gynaecology EAD – Sofia, Prof. Dr. D. Stamatov Specialized Hospital for Active Treatment in Obstetrics and Gynaecology EOOD – Varna, and Dr. Shterev Medical Centre –Sofia. The material of the second study (Chapter 2 of the Results and Discussion section) covers all available documentation from inspections of the Management Audit Executive Agency of medical establishments in the country at the OG, gynaecologic oncology, neonatology and reproductive medicine (RM) wards (clinics) for the 2014-2016 period. The third study (Chapter 3 of the Results and Discussion section) was conducted by the author of this thesis together with Mariya Sharkova. It covers the court cases related to causing harm to patients in the field of obstetrics and gynaecology.en_US
dc.description.abstract[BG] Целта на настоящия дисертационен труд e в национален план да оцени влиянието на досега действащия медицински стандарт по Акушерство и гинекология (АГ) върху качеството на медицинската услуга в акушеро-гинекологичната практика в България, изследвайки организационните, клиничните и деонтологичните аспекти и да предложи адекватни ответни действия за подобряване на обслужването и безопасността на пациентите, както и намаляване на риска от медицински неблагополучия. Дисертационният труд анализира три отделни проучвания с цел съпоставка и оценка на субективното и обективното състояние на качеството на медицинските услуги в акушеро гинекологичната практика в България. Анкетното проучване (Глава 1 от раздел “Резултати и обсъждане”) е проведено в три общински и една частна специализирани АГ болници в страната – ПСАГБАЛ “Св. София” ЕАД – гр. София, IIСАГБАЛ “Шейново” ЕАД – гр. София, СБАГАЛ “Проф д-р Д. Стаматов” ЕООД – гр. Варна и Медицински комплекс “Д-р Щерев” – гр. София. В него са участвали 167 лекари, 236 акушерки и 342 пациенти. Проучването е извършено в периода м. януари до април 2017 г. в сътрудничество с ръководствата на подбраните болници. Материалът на второто проучване (Глава 2 от раздел “Резултати и обсъждане”) обхваща всички достъпни документи по проверки от ИАМО на лечебни заведения в страната в отделенията (клиниките) по АГ, онкогинекология, неонатология и репродуктивна медицина (РМ) за периода 2014-2016 г. Третото проучване (Глава 3 от раздел “Резултати и обсъждане”) е извършено съвместно от автора на настоящия дисертационен труд и Мария Шаркова като обхваща съдебните дела, свързани с причиняване на вреди на пациенти в областта на акушерството и гинекологията.BG
dc.subjectobstetricsen_US
dc.subjectgynaecologyen_US
dc.subjectmedical standarden_US
dc.subjectquality of medical serviceen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleAssessment of the Impact of Medical Standard in Obstetrics and Gynaecology: Organizational, Clinical and Deontological Aspects /// Оценка на въздействието на медицинския стандарт в акушеро-гинекологичната практика: организационни, клинични и деонтологични аспектиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailIvan.Kostov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages233en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record