Show simple item record

dc.creatorVasileva, IvalinaEN
dc.creatorВасилева, ИвалинаBG
dc.date.accessioned2024-03-07T11:19:13Z
dc.date.available2024-03-07T11:19:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/3648
dc.description.abstractThe thesis explores various aspects of the qualitative analysis of the alkaloids quinine and quinotoxine – representatives of the general alkaloid set of cortex Chinae. Quinine is a pharmacopoeial representative currently used in the therapy of malaria, particularly in cases of its cerebral form. Quinotoxine has been used for approximately a decade in medical practice as a cerebral vasodilator. Numerous derivatives with radically different behaviour and activity have been obtained from both alkaloids. Therefore, every single aspect of the analysis of these alkaloids is significant and contributes to the general knowledge of this class of bioorganic compounds. Additionally, the qualitative analysis is an element of the general identification analysis of each pharmacopoeial and pharmacologically significant representative. In this regard, the methods of qualitative alkaloid analysis are the main topic of the present work. Although adapted, the analytical methods presented here have original features and innovations. In some, different interdisciplinary motives are combined – those of physics, photochemistry, and fine organic synthesis. Not every one of the presented methods is reflected in the scientific literature, but they are still considered valid within the context of additional research that goes beyond the generally accepted framework for a thesis.en_US
dc.description.abstractДисертационният труд разглежда различни аспекти на качествения анализ на алкалоидите хинин и хинотоксин – представители на общия алкалоиден набор на cortex Chinae. И от двата алкалоида са получени множество техни производни с коренно различно поведение, активност. Ето защо всеки един аспект от анализа на тези алкалоиди е значим и допринася за общото познание в областта на този клас биоорганични съединения. Основна тема в настоящия труд заемат методите на качествения алкалоиден анализ. Макар и адаптирани по своята същност, представените тук аналитични методи носят своите оригинални белези, иновативност. В някои от тях дори са съчетани различни интердисциплинарни мотиви – тези на физиката, фотохимията, финия органичен синтез. В това отношение, с помощта на оригинално измервателно устройство, е определено хемилуминесцентното (автосенсибилизиращо) поведение на алкалоида хинин спрямо широко ползвания в аналитичната практика октаамониев дицерий октасулфат тетрахидрат. Отделно, за пръв път, е съставен и хинин-отпечатан полимерен слой върху повърхността на кварцов резонатор. По метода на кварцово-кристалната микровезна (QCM) е определено и неговото дискриминативно сорбционно поведение спрямо енантиомерната двойка (+)- и (-)-карвон. Не всеки един от представените методи е отразен в научната литература, но неговото място там е напълно допустимо след провеждането на допълнителни изследвания; изследвания, които излизат извън общоприетата рамка за дисертационен труд.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectquinineen_US
dc.subjectquinotoxineen_US
dc.subjectmalariaen_US
dc.subjectcerebral vasodilatoren_US
dc.subject.classificationХимия / Chemistryen_US
dc.titleNew Aspects in the Pharmaceutical Analysis of Quinine and Some of Its Oxidation Products // Нови аспекти във фармацевтичния анализ на Quinine и някои негови продукти на окислениеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по фармацевтична химия / Department of Pharmaceutical Chemistryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages95en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record