Show simple item record

dc.creatorAleksandrov, Ivan / Александров, Иванen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:13:42Z
dc.date.available2019-08-09T12:13:42Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/359
dc.description.abstract[EN] This thesis is an attempt to respond to current issues related to the specifics of experiences of patients admitted for hospital treatment, to the personality resources of the diseased individual, to the essence of psychological help and the methodological aspects of its realization, and to defining its basic directions in specific conditions. The main objective of this study is to identify and analyse the factors influencing the process of psychological assistance in two important areas - operative treatment and restorative procedures, and improving the functioning of the chronically ill. The realization of this idea is accomplished by revealing the specifics of hospital environment, the characteristics of the typical conditions and the dominant experiences associated with them, along with the factors favouring the process of recovery and readaptation. The dissertation thesis follows the generally accepted methodology of formulation of scientific problems. The central question of this scientific study is the personal functioning in the treatment process. Its clarification is related to the answers to questions such as what happens to the person in the treatment process, what is the specificity of the dominant emotional states and experiences in the treatment process, what supports and what prevents recovery and readaptation after hospital treatment. ////////// ////////// [BG] Разработването на настоящата дисертация представлява опит да се отговори на актуалните въпроси, свързани със спецификата на преживяванията на пациенти, постъпили за лечение в болнично заведение, с ресурсите на личността на болния човек, същността на психологичната помощ, с методологичните и методическите аспекти на провеждането ?, с определяне на основните и насоки в конкретните условия. Основната цел на това изследване е идентифицирането и анализът на факторите, влияещи върху процеса на психологичната помощ в две важни направления - оперативното лечение и възстановителните процедури, и подобряването на функционирането на хронично болните. Реализирането на тази идея се осъществява посредством разкриване на спецификите на болничната среда, характеристиките на типичните състояния и доминиращите преживявания, свързани с тях, и факторите, благоприятстващи процеса на възстановяване и реадаптация. В дисертационния труд е следвана общоприетата методология на формулиране на научната проблематика. Централният въпрос на научното изследване е личностното функциониране в процеса на лечение. Изясняването му се свързва с отговорите на въпроси по отношение на това, какво се случва с личността в процеса на лечение, каква е спецификата на доминиращите емоционални състояния и преживявания в процеса на лечение, какво подпомага и какво пречи на възстановяването и реадаптацията след болнично лечение.en_US
dc.subjectpsychologyen_US
dc.subjectpersonal functioningen_US
dc.subjecthospital treatmenten_US
dc.subjectreadaptationen_US
dc.subject.classificationПсихиатрия и медицинска психология / Psychiatry and Medical Psychologyen_US
dc.titleDeterminants of Personal Functioning in the Process of Hospital Treatment. Psychological Help Resources //// Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда. Ресурси за психологична помощen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailivan.aleksandrov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Psychiatry and Medical Psychologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages216en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record