Show simple item record

dc.creatorTeodorova, Iliana / Теодорова, Илианаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:07:02Z
dc.date.available2019-08-09T12:07:02Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/328
dc.description.abstract[EN] Proteinuria is an important marker for the diagnosis and monitoring of the activity of chronic glomerulopathies. It is associated with increased cardiovascular risk and the risk of progressive deterioration of the renal function. Modern science has a number of serum and urinary biomarkers that have not yet been widely used in nephrology. The subject of this thesis is an analysis of one of the leading reasons for chronic kidney disease (CKD) – the chronic glomerulopathy. The significance of the problem is determined by the fact that glomerulonephritis (GN) is the third leading cause for end-stage renal disease (ESRD) in the European population as well. In this study we set the objective to examine the predicting value of Upr/Uosm, Ualb/Uosm ratios for 24h proteinuria in patients with chronic glomerular disorders. We used a correlation analysis. The results are showing significant connections between the examined parameters - Upr/Uosm, Ualb/Uosm ratios in spot urine and 24h proteinuria, and the strongest link is between 24h proteinuria and Upr/Uosm ratio (r=0,517, p <0,001). Through the use of regression analysis we examined which and how precise the Upr/Uosm and Ualb/Uosm ratios could determine the amount of 24h proteinuria. This is the first of its kind clinical study in Bulgaria which uses Uosm as a reachable, trustworthy and valuable laboratory marker for evaluating the activity of the renal disease. For the first time it is established that Upr/Uosm and Ualb/Uosm ratios in spot urine could be an adequate and sufficient laboratory marker for the activity of primary and secondary glomerular disorders. ///////////////// ///////////////// [BG] Протеинурията е основен маркер за диагностика и проследяване активността на хроничните гломерулопатии. Тя се асоциира с повишен сърдечно-съдов риск и риск от прогресивно влошаване на бъбречната функция. Днес науката разполага с редица съвременни серумни и уринни биомаркери, които все още не са намерили широка употреба в нефрологичната практика. Направеният задълбочен анализ на уринните показатели показа, че отношенията Upr/Ucr и Ualb/Ucr в случайна порция урина могат да се използват като скринингови тестове при пациенти с ХГП. Сравнителното проучване на отношенията Upr/Uosm и Ualb/Uosm с утвърдените в практиката отношения Upr/Ucr и Ualb/Ucr показаха много добра съпоставимост, което предлага разширяване на спектъра от неинвазивни методи за проследяване активността и прогресията на ХГП. Резултатите показаха, че отношението Upr/Uosm е достоверен показател за продължително проследяване активността на бъбречното заболяване. Установено беше, че отношението Ualb/Uosm в случайна порция урина може да служи като чувствителен показател за регистриране тенденция към ремисия или настъпила ремисия на заболяването. Възможността отношението Upr/Uosm да бъде надежден предиктор за 24ч протеинурия, позволява да бъде преоценена необходимостта от количествено изследване на 24 часова белтъчна загуба. Използването на случайна порция урина е практически приложима проба с висока достоверност на получените резултати от изследваните в нея индекси. Това позволява да бъде преоценено изследването на 24ч протеинурия, което е свързано с допускане на повече грешки. Отношението Ualb/Uosm трябва да бъде прецизирано с допълнителни изследвания и анализ като показател за оценка активността на заболяването при пациенти с първични и вторични хронични гломерулопатии.en_US
dc.subjectchronic kidney disease (CKD)en_US
dc.subjectend-stage renal disease (ESRD)en_US
dc.subjectproteinuriaen_US
dc.subjectglomerulonephritis (GN)en_US
dc.subjectchronic glomerulopathyen_US
dc.subjecturinary biomarkersen_US
dc.subject.classificationНеврохирургия / Neurosurgeryen_US
dc.titleMarkers for Evaluation of the Activity and Progression of the Kidney Disease in Adult Patients with Chronic Glomerular Disorders /// Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатииen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaililiana.teodorova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Internal Diseases - ES Nephrology, Dialysis and Toxicologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages177en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record