Show simple item record

dc.creatorDimaras, Pantelis / Димарас, Пантелисen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:05:12Z
dc.date.available2019-08-09T12:05:12Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/309
dc.description.abstract[EN] The aim of the current study was to analyse the mutational profile of RAS oncogene correlated to the expression levels of genes related to energy metabolism, hypoxia and genomic stability, as well as the expression levels of microRNAs and their role in regulating the previously mentioned signalling pathways in colorectal tumours. Tasks: • Analysis of the RAS oncogene mutational status and profile of patients’ colorectal cancer tumours. • Analysis of the expression levels of SIRT6, FOXO4 and HIF3A genes of all patients’ tumours compared to healthy colon tissue and correlation to RAS mutational status and according to patient staging. • Correlation between the expression of SIRT6, FOXO4 and HIF3A genes in all patients’ tumours, according to RAS mutation status and patient staging. • Analysis of the expression levels of miR-143, miR-200c, miR-101, miR-34b and miR-375 microRNAs of all CRC patients compared to healthy colon tissue and correlation to RAS mutational status and according to patient staging. • Correlation between SIRT6, FOXO4, HIF3A genes and miR-143, miR-200c, miR-101, miR-34b and miR-375 microRNAs in CRC patients, according to RAS mutational status and patient staging. /////////// /////////// [BG] Целта на настоящото изследване е да се анализира мутационният статус на RAS онкоген, във връзка с експресионните нива на гени от значение за енергийния метаболизъм, хипоксия и геномна стабилност, както и на някои миРНК с роля в регулацията при същите сигнали пътища при колоректални тумори чрез: • Анализ на RAS мутационния статус, профил и стадирането на пациенти с КРК. • Анализ на нивата на експресия на SIRT6, FOXO4 и HIF3A гените в туморна тъкан на пациентите с колоректален карцином в сравнение с експресионния профил при здрава тъкан на дебело черво и корелация с RAS мутационния статус и стадирането на пациентите. • Корелация между екпресията на гените SIRT6, FOXO4 и HIF3A при пациентите с колоректален карцином , според RAS мутационния статус и стадирането на пациентите. • Анализ на нивата на експресия на miR-143, miR-200c, miR-101, miR-34b и miR-375 микроРНК на всички тумори на пациентите в сравнение със здравата тъкан на дебелото черво и корелация според RAS мутационния статус и стадирането на пациентите. • Корелация между гени SIRT6, FOXO4, HIF3A и miR-143, miR-200c, miR-101, miR-34b и miR-375 микроРНК при пациентите с колоректален карцином, според RAS мутационния статус и стадирането на пациентите.en_US
dc.subjecttumoursen_US
dc.subjectcanceren_US
dc.subjectcolorectalen_US
dc.subjectgene expressionen_US
dc.subjectmutationsen_US
dc.subjectRAS oncogeneen_US
dc.subject.classificationБиохимия, молекулна медицина и нутригеномика​ / Biochemistry, Molecular Medicine, Nutrigenomicsen_US
dc.titleStudy of Mutations and Expression of Genes Correlated to the Appearance of Colorectal Cancer /// Проучване на мутации и експресия на гени, корелиращи с изявата на колоректален карциномen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Biochemistry, Molecular Medicine and Nutrigenomicsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages141en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record