Show simple item record

dc.creatorMadjova, Christiana / Маджова, Христианаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:04:59Z
dc.date.available2019-08-09T12:04:59Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/306
dc.description.abstract[EN] Correlations between diseases with metabolic disturbances and oral cavity state are carried out by means of various types of homeostasis (metabolic, immunological etc.), distortions of which lead to various diseases of the whole organism and the oral cavity as well. Diabetes mellitus (DM) is one of the most serious social significant diseases with a number of complications. It is a chronic disease with a life-long span. The term "diabetes" describes a group of diseases that are characterized by increased levels of blood sugar and disorders of carbohydrate, fat and protein metabolism. The correlation between a number of diseases and changes in the oral cavity in patients with DM is two way. On the one hand, hyperglycaemia leads to deterioration of oral hygiene and health and on the other - periodontitis is identified by many authors as a possible risk factor for poor metabolic control in patients with diabetes. Occurring oral manifestations in DM often lead to more frequent use of dental care. Aim of the study To make a complex oral diagnosis of children and adolescents with diabetes mellitus and children with obesity in order to establish the incidence and characteristics of oral pathology, the state of hard teeth tissue, periodontal and oral mucosa in order to develop a complex method for prevention and treatment. The study included 257 children, divided into 3 groups: children with diabetes mellitus - 114; children with obesity - 73 and 70 healthy controls in the same age range. Conclusions The study established that the most important risk factor in diabetic patients with a negative impact on their oral pathology is the bad glycaemic control (HbA1c - 8.9%) and frequent episodes of hyperglycaemia. There is a correlation between oral lesions and disorders in metabolic homeostasis. In children with diabetes mellitus and poor glycaemic control we found lesions in 14 patients (12.28%). In our patients with obesity risk factors for oral health risk factors were: short period of breastfeeding, early introduction of infant formula, dietary errors and lack of active fluoride intake. We found that children with diabetes have more often oral complications compared with children with obesity, which were significantly higher than in healthy controls (p <0.05). This requires early active prevention and treatment to improve glycaemic control and quality of life of patients. Contributions A complex oral diagnosis of children and adolescents with diabetes mellitus and those with obesity is performed for the first time in Bulgaria for establishing the frequency and characteristics of oral pathology, the state of hard teeth tissue, periodontal and oral mucosa. A correlation between oral lesions and disorders in metabolic homeostasis is established.en_US
dc.description.abstract[BG] Взаимовръзката между заболяванията с нарушения в метаболизма и състоянието на устната кухина се осъществява посредством различните видове хомеостаза (метаболитна, имунологична и др.), нарушенията на която водят до различни заболявания както на целия организъм, така и на устната кухина. Едно от най-сериозните социално-значими заболявания с редица усложнения е захарният диабет (ЗД). Той е хронично заболяване за цял живот. С термина "диабет" (Д) се описват група от заболявания, които се характеризират с повишени нива на кръвната захар и нарушения на въглехидратния, мастния и белтъчен метаболизъм. Връзката между редица заболявания и промени в устната кухина при пациенти със ЗД е двупосочна. От една страна, хипергликемията води до влошаване на оралната хигиена и здраве, а от друга - пародонтитът е идентифициран от много автори, като възможен рисков фактор за лош метаболитен контрол при болни с диабет. Често срещащите се орални прояви при ЗД водят и до по-често използване на стоматологична помощ. Цел на изследването е да се направи комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със ЗД и деца със З с оглед установяване на честотата и особеностите на оралната патология, състоянието на твърдите тъкани на зъбите, пародонта и мукозата на устната кухина с цел разработване на комплексен метод за профилактика и лечение. В проучването са включени 257 деца, разпределени в 3 групи: деца със ЗД – 114; деца със З – 73; здрави контроли в същия възрастов диапазон – 70. Проучваното е проведено във времевия интервал януари 2014 - май 2016 година. Изводи: Най-важният рисков фактор при диабетиците с отрицателно влияние върху оралната им патология е лошият гликемичен контрол (HbA1c - 8.9%) и честите епизоди на хипергликемия. Установихме правопропорционална зависимост между оралните лезии и нарушенията в метаболитната хомеостаза. При децата със ЗД и лош гликемичен контрол, лезии се срещаха в 12,28% (14 болни). Рискови фактори при децата със З за оралното им здраве са: къс период на кърмене, ранно въвеждане на адаптирани млека, диетични грешки и липса на активна флуорна профилактика. Лошата орална хигиена и зъбната плака са предразполагащи фактори за пародонтални заболявания, както при децата с диабет, така и при децата със З. При децата с диабет има по-чести орални усложнения в сравнение с децата със З, които са сигнификантно по-високи в сравнение с контролите (р< 0,05). Това налага ранна активна профилактика и лечение за подобряване на гликемичния контрол и повишаване качеството на живот на болните.BG
dc.subjectdentalen_US
dc.subjectoralen_US
dc.subjectlesionsen_US
dc.subjectcavityen_US
dc.subjectdiabetes mellitusen_US
dc.subjectobesityen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjectmetabolic homeostasisen_US
dc.subject.classificationКонсервативно зъболечение / Conservative Dentistryen_US
dc.titleComplex Oral Diagnosis of Children and Adolescents with Diabetes and Obesity /// Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяванеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailhristiana.madjova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Conservative Dental Treatment and Oral Pathologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages181en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record