Show simple item record

dc.creatorDimitrova, Mariana / Димитрова, Марианаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:04:41Z
dc.date.available2019-08-09T12:04:41Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/302
dc.description.abstract[EN] This dissertation is a first of its kind research in Bulgaria on the main reasons leading to nurse turnover in sectors with high work intensity. Nurses’ attitudes to change the workplace are examined and analysed in its theoretical and empirical part. The prognostic power of turnover determinants is discussed; interdependencies and correlations between five the main groups of factors are studied and analysed in greater depth. A particular emphasis is placed on the applied multiple regression step-by-step analysis which identifies the impact of the major turnover factors. Contributions to practical and applied nature: 1. The presented model of corrective policy includes several approaches with positive effects which have been tested not only abroad but also in Bulgarian companies. The effectiveness of the model will depend on the management skills of executives in the application of multiple approaches. 2. The proposed three- step practical approach based on the feedback from survey results in identifying problems and actions to limit turnover is suitable for application in sectors with high intensity and workload of nurses. 3. The proposed model for professional management involves a set of mechanisms increasing satisfaction, the implementation of which will allow to attract and retain highly qualified staff. /////////////// ////////////// [BG] Дисертационен труд представлява първо по рода си изследване в България, относно текучество на медицинските сестри. В теоретичната и емпирична част се разглеждат и анализират нагласите на медицинските сестри за промяна на работното място. Дискутира се прогностичната сила на детерминантите за текучество, като по- задълбочено са проучени и анализирани взаимозависимостите и връзките между пет основни групи фактори. Особен акцент се поставя на приложения мултирегресионен стъпков анализ, установяващ водещото влияние на факторите за текучество. На база на приложените научни методи са изведени научно-приложни приноси: Получените резултати обогатяват почти липсващите изследвания в тази област. Задълбочено са разгледани систематизирани и аргументирани показателите на основните групи фактори. Очертана е необходимостта от синхронизиране на процесите и дейностите в управлението и организацията на работа. Обоснована е необходимостта от прилагането на управленски подходи, за ограничаване на текучеството в дългосрочен план. Задълбочено са описани и очертани параметрите на влияние на основните групи фактори, въздействащи върху различните видове текучество. Изведени са водещите предиктори, с най-силно влияние върху текучеството. Аргументирана е необходимостта от прилагането на подходящи практически подходи за ограничаване на текучеството. Разработените механизми с приложен характер – Модел на коригираща политика, Подход за идентифициране на проблеми и дейности за ограничаване на текучеството, Модел на професионално мениджърско управление ще осигурят възможност за привличането и задържането на висококвалифициран персонал. Формулирани са предложения към отговорни институции за управление на текучеството.en_US
dc.subjectnurse turnoveren_US
dc.subjectwork intensityen_US
dc.subjectworkloaden_US
dc.subjectoccupational stressen_US
dc.subjectapproachen_US
dc.subjectpolicyen_US
dc.subjectmanagementen_US
dc.subject.classificationЗдравни грижи / Auxiliary health care, Nursingen_US
dc.titleReasons for Nurse Turnover in Sectors with High Work Intensity /// Причини за текучеството на медицински сестри в сектори на висока интензивност на трудen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmariana.dimitrova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Nursing Care - Faculty of Public Healthen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages217en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record