Show simple item record

dc.creatorYoana Dyankova / Йоана Дянкова
dc.date.accessioned2023-02-17T14:42:29Z
dc.date.available2023-02-17T14:42:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2978
dc.description.abstractIn a case-control study conducted between 2018 and 2021in the Second Children's Clinic of St. Marina University Hospital -Varna, we set ourselves the goal of evaluating the indicators of bone health in children with newly diagnosed or already diagnosed celiac disease (CD) and to follow the dynamics of these indicators during two visits of the children during six months. A total of 79 patients with CD under the age of 17 were examined, of which 49 girls and 30 boys and 65 control children, 36 girls and 29 boys. In a comparative plan, some epidemiological, anthropological and clinical features of the patients were analysed, as well as the constellations from the analysis of a number of biochemical indicators, biological markers and imaging studies. The diagnostic value of changes in the serum levels of some of the indicators of bone age and bone health in children with an already established diagnosis of CD and newly diagnosed patients has been confirmed. For the first time in our country, the serum levels of the new bone markers osteocalcin and osteoprotegerin were examined in patients with CD in childhood. Statistically reliable correlations were established between some of the dynamically monitored specific indicators, which confirmed their diagnostic value. The original algorithm we developed for diagnostic behaviour during the follow-up of children with CD and bone disorders is applicable in the Bulgarian paediatric gastroenterological practice.en_US
dc.description.abstractВ рамките на проучване от типа „случай-контрола“, проведено през периода между 2018 г. и 2021г. във Втора детска клиника на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, ние си поставихме за цел да оценим показателите на костното здраве при деца с новодиагностицирана или поставена вече диагноза на целиакия (Ц) и проследим динамиката на тези показатели при две визити на децата в продължение на шест месеца. Изследвани са общо 79 болни с Ц. на възраст до 17 г., от които 49 момичета и 30 момчета и 65 контролни деца, 36 момичета и 29 момчета. В съпоставителен план са анализирани както някои епидемиологични, антропологични и клинични особености на пациентите, така и констелациите от резултатите от анализа на редица биохимични показатели, биологически маркери и образни изследвания. Потвърдена е диагностичната стойност на измененията на серумните нива на някои от показателите на костната възраст и костното здраве при децата с вече поставена диагноза на Ц. и при новодиагностицираните пациенти. За първи път у нас са изследвани серумните нива на новите костни маркери остеокалцин и остеопротегерин при пациентите с Ц. в детската възраст. Установени са статистически достоверни корелационни зависимости между някои от динамично проследените конкретните показатели, с което е потвърдена тяхната диагностична стойност. Разработеният от нас оригинален алгоритъм за диагностично поведение в хода на проследяването на децата с Ц. и костни нарушения е приложим в българската педиатрична гастроентерологична практика.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectbone healthen_US
dc.subjectceliac diseaseen_US
dc.subjectosteocalcinen_US
dc.subjectosteoprotegerinen_US
dc.subject.classificationПедиатрия / Paediatricsen_US
dc.titleBone Health in Children with Celiac Disease // Костно здраве при целиакия в детска възрастen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по педиатрия / Department of Paediatricsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages140en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record