Show simple item record

dc.creatorШишков, СавиBG
dc.creatorShishkov, SaviEN
dc.date.accessioned2023-02-17T14:39:09Z
dc.date.available2023-02-17T14:39:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2977
dc.description.abstractАктуалността на проблема за андрогените при мъже с остър (ОКС)и хроничен коронарен синдром (ХКС) е свързана изясняване патогенезата и профилактика на ИБС. Налице са данни за благоприятен ефект на андрогените върху сърдечната мускулатура и васкуларизация, но и повишен риск при субституция. В тази връзка си поставихме за цел да изследваме ролята на андрогените при адаптацията към ОКС както и за развитието на ИБС при мъже със остър и ХКС. Изследвани са 105 пациенти - 72 с ОКС, 32 с ХКС и 35 контроли. Установихме по-ниски стойности на всички фракции на тестостерона (Т), по-висока честота на хипотестостеронемията при пациенти с ОКС . Най- ниски са посочените фракции на Т и ароматизационния индекс в групата на пациентите със ST-елевация, спрямо ОКС без ST-елевация. В групата на ХКС ароматизационния индекс корелира с някои липидни показатели. По-ниските нива на SHBG се свързват с по-лош метаболитен профил в групата ХКС, докато в ОКС по-високите нива на SHBG са параметър отразяващ и допълващ рисковата характеристика. Основни детерминанти на DHEA-S са възрастта и гломерулната филтрация в групите ОКС и АКБ, докато за групата на ХКС това е само възрастта. По-високата стойност на отношението кортизол/DHEA-S се свързва с по-лоша рискова характеристика на пациентите с ОКС. Резултатите от изследването дават основата за провеждане на проучвания, които биха могли да изяснят важни аспекти в регулацията на гонадната функция и екстрагонадните ефекти на стероидните хормони в контекста на ИБС.BG
dc.description.abstractThe problem of androgens in men with acute (ACS) and chronic coronary syndrome (CCS) is relevant to clarify the pathogenesis and prevention of CHD. There is evidence of a beneficial effect of androgens on the cardiac muscle and vascularization and an increased risk with substitution. In this regard, we aim to investigate the role of androgens in adaptation to ACS as well as in the development of CHD. We studied 105 patients, 72 with ACS, 32 with CCS and 35 controls. We found lower values of all testosterone (T) fractions and a higher incidence of hypotestosteronemia in patients with ACS. T fractions and aromatization index were the lowest in the group of patients with ST-elevation compared to non-ST-elevation ACS. In the CCS group, the aromatization index correlates with some lipid parameters. Lower SHBG levels were associated with a worse metabolic profile in the CCS group, whereas in the OCS group, higher SHBG levels were a parameter reflecting and complementing the risk characteristic. The main determinants of DHEA-S were age and glomerular filtration rate in the IHD and ACS groups, whereas for the CCS group, it was only age. A higher value of the cortisol/DHEA-S ratio was associated with a worse risk characteristic of ACS patients. The results of this study provide the basis for studies that could elucidate important aspects in regulating gonadal function and the extragonadal effects of steroid hormones in the context of CHD.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectandrogenen_US
dc.subjecttestosteroneen_US
dc.subjecthypotestosteronemiaen_US
dc.subjectgonadal functionen_US
dc.subject.classificationЕндокринология / Endocrinologyen_US
dc.titleAndrogen Levels in Men with Acute and Chronic Coronary Syndrome // Андрогенни нива при мъже с остър и хроничен коронарен синдромen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailSavi.Shishkov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentВтора катедра по вътрешни болести / Second Department of Internal Diseasesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages174en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record