Show simple item record

dc.creatorTsonkova, Eva / Цонкова, Еваen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:03:45Z
dc.date.available2019-08-09T12:03:45Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/291
dc.description.abstract[EN] The subject of this thesis is chosen due to the growing frequency of kidney stone disease not only in adults, but in children as well, its role in developing chronic kidney disease, and the fact that Bulgaria is considered to be an endemic zone. Nephrolithiasis in children requires discussion on its aetiology, risk and predisposal factors, clinical features, diagnosis, therapy and prevention. Retrospective and prospective studies were performed, including all children hospitalized at the Department of Paediatrics at MHAT Ruse, Bulgaria, between 2004 and 2015. The purpose of the study was to determine frequency, inheritance, age and sex distribution, clinical presentation and diagnosis. Structural and metabolic risks were estimated, as well as complications and treatment prognosis. A special attention was paid to risk and predisposing factors for kidney stone disease and the possibilities to modify their influence. The comparison between children with nephrolithiasis and healthy controls allows to estimate the statistically significant differences in status, laboratory results and imaging tests findings. The methods of medical statistics help to determine risk and protective factors for kidney stone disease expression. Creating a Register of all children diagnosed with kidney stone disease in the region of Ruse will facilitate the management of patients, physicians’ control and preventing the development of chronic kidney disease. /////////// /////////// [BG] Изборът на темата е обусловен от нарастващата честота на заболяването, разпространението му сред всички възрастови групи, ролята му за развитие на ХБЗ/ хронично бъбречно заболяване/, както и ендемичния му характер за България. Бъбречно – каменната болест сред педиатричната популация поставя редица въпроси, свързани с етиологията, рисковите и предразполагащи фактори, особеностите в клиничното протичане, диагностика, лечение и профилактика. Извършените ретроспективни и проспективни изследвания обхващат хоспитализираните с тази диагноза деца в отделение Педиатрия на МБАЛ – Русе от 2004г. до 2015г. Направен е опит да се определят основните характеристики на заболяването като честота, наследственост, възрастово и полово разпределение, клинична изява и диагностициране. Оценен е структурния и метаболитен риск, наблюдаваните усложнения и прогноза. Особено внимание е отделено на рисковите и предразполагащи фактори за развитие на болестта и възможностите за въздействие върху тях. Сравнителният анализ между децата с БКБ и контролна група здрави пациенти дава възможност да се установят статистически значимите разлики между тях, касаещи обективно състояние, клинико-лабораторни и образни изследвания. Чрез методите на медицинската статистика са изведени рисковите и протективни фактори за изява на болестта. Създаването на регистър на децата с бъбречно – каменна болест в Русенски регион би спомогнало за обхващането им от специалист, който познава протичането й и е в състояние да контролира лечението и превенцията й с цел предотвратяване хронифицирането й.en_US
dc.subjectnephrolithiasisen_US
dc.subjectkidney stone diseaseen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjectchronicen_US
dc.subject.classificationНефрология / Nephrologyen_US
dc.subject.classificationПедиатрия / Paediatricsen_US
dc.titleA contemporary model of presentation and evaluation of nephrolithiasis in children /// Съвременен модел на презентация и оценка на нефролитиазата в детска възрастen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Paediatrics and Medical Geneticsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages218en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record