Show simple item record

dc.creatorStanislav Slavchev / Станислав Славчев
dc.date.accessioned2023-01-17T13:43:29Z
dc.date.available2023-01-17T13:43:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2871
dc.description.abstractEnhanced Recovery After Surgery (ERAS) program is a complex system of procedures requiring a multidisciplinary team of trained experts, including nurses, anesthesiologists, gynaecologists, and psychologists, who engage in the pre-, intra-, and postoperative care of the patient. This system is considered a global initiative to improve surgical quality, resulting in clinical advantages and decreased hospital expenses. The ERAS protocol includes the sequential implementation of several procedures, including patient education and preoperative consultation; preoperative intake of fluids and carbohydrates to reduce preoperative fasting; a multimodal approach to pain management; the limitation of opioid analgesics; prevention of infections associated with the surgical incision; prevention of venous thromboembolism; and early mobilization. The efficacy of the ERAS system relies on overcoming the pathophysiological processes associated with surgical intervention. It aims to mitigate the effects of postoperative stress and eventually contributes to a faster patient recovery post-surgery. In 1997, the program emerged in the field of abdominal surgery and gradually attracted followers in other surgical specialities, including minimally invasive surgery. It was introduced to the gynaecological practice in 2003, and scientific evidence of its benefits has since grown. In 2016, the ERAS Society published guidelines for preoperative, intraoperative, and postoperative care in gynaecological and oncological surgery. Due to the accumulation of scientific information and experience with ERAS implementation in gynaecological oncology surgery, the guidelines were revised in 2019. In 2020, the ERAS Society published recommendations for particular procedures of the ERAS system during cytoreductive gynaecological surgery with or without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. The thesis describes a prospective study conducted at the Clinic of Gynecology at St. Anna Hospital - Varna on 121 patients who underwent surgery for benign and malignant conditions following a predetermined ERAS protocol. This study aims to assess the ERAS protocol's applicability and efficacy in operative gynaecology by auditing and reporting perioperative outcomes. A total of 11 specific tasks were set: on the applicability of the individual elements of ERAS in the protocol in gynaecological surgery and their effects in terms of recovery of intestinal function, blood loss, and, in particular, in minimally invasive and oncological gynaecological surgery.en_US
dc.description.abstractПрограмата за бързо възстановяване след хирургия ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) е сложна система от процедури, изискваща мултидисциплинарен екип от обучени специалисти – медицински, анестезиолози, гинеколози, психолози, които участват в пред-, интра- и постоперативните грижи за пациента. Понастоящем, тази система се разглежда като глобална инициатива подобряваща качеството на хирургията, която в крайна сметка се отразява върху клиничните ползи и върху понижението на болничните разходи. ERAS протоколът включва последователно изпълнение на различни процедури: обучение на пациента и предоперативна консултация, предоперативно натоварване на пациента с течности и въглехидрати с цел намаляване на предоперативното гладуване, мултимодален подход за овладяване на болката, ограничаване на опиоидните аналгетици, превенция на инфекциите свързани с хирургичния разрез, превенция на венозния тромбоемболизъм, ранно раздвижване. Ефективността на ERAS системата се базира на патофизиологичните процеси свързани с всяко хирургично вмешателство, като тя има за цел да преодолее последствията от хирургичния стрес и в крайна сметка да доведе до по-бързо възстановяване на пациента след операция. Първоначално, тази програма възниква през 1997 г. в областта на коремната хирургия и постепенно печели привърженици сред другите хирургични специалности, както и в сферата на миниинвазивната хирургия. В гинекологичната практика тя навлиза през 2003 година и впоследствие научните данни за нейните ползи се увеличават. През 2016 г. ERAS дружеството публикува препоръки в две части за пред-, интра- и следоперативните грижи в гинекологичната/онкологична хирургия. Ръководните правила са актуализирани през 2019 г. във връзка с натрупването на научни доказателства и опит в областта на ERAS и гинекологичната онкологична хирургия. През 2020 г. ERAS дружеството публикува препоръки, касаещи специфични процедури при приложението на системата ERAS в циторедуктивната гинекологична хирургия с или без хипертермична интраперитонеална химиотерапия. Дисертационният труд представя проспективно проучване проведено в Клиника по гинекология в МБАЛ „Св. Анна“ върху 121 пациентки оперирани в планов порядък за доброкачествени и злокачествени заболявания като при тях е приложен предварително изготвен протокол по системата за ускорено възстановяване след хирургия ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). Целта на изследването е да се оцени приложимостта и ефекта на ЕRAS протокола в оперативната гинекология чрез одит и отчет на периоперативните резултати.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectERASen_US
dc.subjectEnhanced Recovery After Surgeryen_US
dc.subjectgynecologyen_US
dc.subjectearly mobilizationen_US
dc.subjectpain managementen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleEnhanced Recovery after Surgery (ERAS – Enhanced Recovery After Surgery Protocol) In Gynecologic Surgery // Ускорено възстановяване след оперативно лечение (ERAS - Enhanced Recovery After Surgery протокол) в гинекологичната хирургияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailStanislav.Slavchev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по акушерство и гинекология / Department of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages153en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreedscen_US
eprmuv.thesis.typepost-doctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record