Show simple item record

dc.creatorPanov, Vladimir / Панов, Владимирen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:58:27Z
dc.date.available2019-08-09T11:58:27Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/281
dc.description.abstract[EN] Dentistry is not an isolated discipline but an integral part of general medicine. Pathological processes in the oral cavity have similar with other systems and organs flow characteristics bearing interdependence and bilateral influence. The aim of this study is to investigate the bidirectional relationship of oral environment and common diseases. Our research shows that Candida flora sets itself in deep periodontal pockets in adults with chronic periodontitis. In children with renal disease incidence of Candida is higher than in controls. Unstimulated saliva contains viral HBV DNA, but not HCV RNA. Immunity after vaccination for hepatitis B have only 40 percent of children between 6 and 15 years of age and below 30% of dental technicians. Tracking the level of calprotectin in saliva reveals a decrease in values after antibiotic treatment and outlines a new marker for monitoring patients with periodontal problems. Half of Bulgarian patients have dental amalgam. The greatest amount of mercury is released throughout polishing and removal of old fillings. 30% of dentists have elevated levels of mercury in the blood. Insufficient measures to prevent mercury pollution are taken by. In patients with diabetes the levels of halitosis are three times higher. Older patients have higher levels of bad breath. The highest values we reported in patients with removable plate dentures. Oral health is impaired in the presence of common diseases, regardless of patient’s age. ///////// ///////// [BG] Денталната медицина не е изолирана дисциплина, а е неделима част от общата медицина. Патологичните процеси в устната кухина са с подобна характеристика на протичащите в другите системи и органи, между тях съществува взаимна зависимост и двустранно влияние. Целта на разработката е изследване на отношенията орална среда – общи заболявания. Изследванията ни сочат, че Candida флора се установява в дълбоки пародонтални джобове у възрастни с хроничен пародонтит. При деца с бъбречни заболявания честотата му е по-висока отколкото у контроли. Общата нестимулирана слюнка съдържа вирусна НВV ДНК, но не и НСV РНК. Имунитет след ваксинация за хепатит В имат само 40 % от децата между 6 и 15-годишна възраст и под 30% от зъботехниците. Проследяването на нивото на калпротектин в слюнката показва намаление на стойностите след антибиотично лечение и очертава един нов маркер при проследяване на пациенти с пародонтални проблеми. Половината от българските пациенти имат дентална амалгама. Най-голямо количество живак се освобождава при полирането и премахването на стари обтурации. Голяма част от денталните лекари имат повишени нива на живак в кръвта. Не се взимат достатъчно адекватни мерки за предотвратяване замърсяването с живак. При болните със захарен диабет нивата на халитозата са трикратно по-високи. По-възрастните пациенти имат по-високи стойности на лош дъх. Най-високи стойности отчетохме при пациентите с подвижни плакови протези. Оралното здраве е влошено при наличие на общи заболявания, независимо от възрастта на пациентите.en_US
dc.subjectoralen_US
dc.subjectdentalen_US
dc.subjectperiodontalen_US
dc.subjectcavityen_US
dc.subjectcommon diseasesen_US
dc.subjectmercuryen_US
dc.subjectsalivaen_US
dc.subjectdental amalgamen_US
dc.subject.classificationКонсервативно зъболечение / Conservative Dentistryen_US
dc.titleChanges in the Oral Cavity and Common Diseases /// Промени в оралната среда и общи заболяванияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailvladimir.panov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Conservative Dental Treatment and Oral Pathologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages291en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record