Show simple item record

dc.creatorNenkov, Rumen / Ненков, Руменen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:58:18Z
dc.date.available2019-08-09T11:58:18Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/279
dc.description.abstract[EN] Thyroid nodules are the most common endocrine pathology encountered by surgeons. The main challenge for clinicians is the choice of adequate treatment behaviour and proper selection of nodules requiring surgical treatment. Modern principles and techniques of minimally invasive surgery were introduced in thyroid surgery at the end of the twentieth century. The aim of this thesis is to investigate, develop and implement in clinical practice minimally invasive open access thyroid resection and argon plasma thyroid resection within an optimized diagnostic and treatment approach for patients with thyroid nodules. Minimally invasive open access thyroid resection has been implemented by the author of this thesis in the operative treatment of thyroid nodules since the beginning of 2003. Within the period till June 2005, 237 patients were surgically treated. Within this same period of time 97 patients underwent conventional surgery, and 67 patients were operated with minimally invasive access. The thyroid gland resection was performed according to a developed by the author method using argon plasma coagulant – argon plasma thyroid resection (APTR). Analysis of the results revealed that minimally invasive open-access thyroid resections combine the advantages of conventional thyroid resection and endoscopic thyroidectomy, while at the same time many of the limitations and disadvantages of both methods are avoided. This technique allows minimization of the surgical trauma and improved cosmetic effect whilst the necessary resection volume is performed. The postoperative hospital stay is credibly reduced. A practical algorithm for patients with thyroid nodules has been developed where the newly introduced methods to be applied. ////////// ////////// [BG] Възлите в щитовидната жлеза са най-честата ендокринна патология, с която се среща хирургът. Основен проблем и предизвикателство пред клинициста е изборът на адекватно поведение, правилният подбор на възлите, изискващи хирургическо лечение. В последните години на XX век в хирургията на щитовидната жлеза навлязоха съвременните принципи и техники на миниинвазивната хирургия, чиято стойност, индикации и ограничения тепърва ще се уточняват. Целта на дисертацията е да се проучат, разработят и внедрят в клиничната практика тиреоидните резекции с миниинвазивен открит достъп и аргон плазмените тиреоидни резекции в рамките на оптимизиран диагностично-лечебен подход при болните с тиреоидни възли. От 01.01.2003 г. при оперативното лечение на тиреоидните възли е внедрена от автора миниинвазивна техника на открита тиреоидна резекция, с която до 30.06.2005 г. са оперирани 237 болни. За същия период от време при 97 болни, оперирани с конвенционален достъп, и при 67 болни, оперирани с миниинвазивен достъп резекцията на ЩЖ е извършвана по разработена от автора методика, използваща аргон плазмен коагулатор - аргонплазмена тиреоидна резекция /АПТР/. Анализът на получените резултати показва, че тиреоидните резекции с миниинвазивен открит достъп съчетават предимствата на конвенционалните резекции на щитовидната жлеза и ендоскопските тиреоидектомии, като в същото време голяма част от ограниченията и недостатъците на двата метода се избягват. Техниката позволява да се минимизира хирургичната травма и да се подобри козметичният резултат, като същевременно се извършва необходимият обем на резекция. Достоверно е снижен следоперативният болничен престой. Разработен е практически алгоритъм за поведение при болни с тиреоидни възли, в които са намерили място нововъведените методи за оперативно лечение на тиреоидните възли.en_US
dc.subjectthyroid glanden_US
dc.subjectnodulesen_US
dc.subjectresectionen_US
dc.subjectargon plasmaen_US
dc.subjectminimally invasive surgeryen_US
dc.subjectendoscopic thyroidectomyen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleSurgical Treatment of Thyroid Nodules. Argon Plasma and Minimally Invasive Thyroid Resection - Indications and Surgical Techniques /// Хирургическо лечение на възлите в щитовидната жлеза. Аргон плазмени и миниинвазивни тиреоидни резекции - индикации и хирургични техникиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailRumen.Nenkov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Surgery - ES Thoracic Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages190en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record