Show simple item record

dc.creatorIzabella Petrova / Изабелла Петрова
dc.date.accessioned2022-12-01T06:17:08Z
dc.date.available2022-12-01T06:17:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2718
dc.description.abstractIn the daily ambulatory surgical practice, some of the most commonly performed interventions are related not only to the sound knowledge of anatomical objects and features of the oral structures but also to the possibilities for their visualization and further examination. This is why there is an enormous need for cone beam computed tomography ( CBCT ) diagnostics when planning the surgical extraction of impacted teeth and molars, which are situated in close proximity to the mandibular canal, planning implant treatment, assessment of various types of cysts and tumours, diagnostics of fractures, inflammatory diseases of the jawbones and many more. The main issues arising from the lack of sufficient preoperative diagnostics, planning and preparation are related to the traumatic injury to the inferior alveolar nerve. This damage, in turn, leads to various symptoms and functional disturbances, which can persist for months and, in rare cases, may even be irreversible, significantly reducing the affected patients' quality of life. The ability to prevent such severe complications is a leading factor for implementing CBCT as a method of choice and a standard for perioperative diagnostics of interventions directly influenced by the position of this nerve. The integration of contemporary techniques such as 3D printing, the limits of which have not yet been studied, makes it possible to complement the existing diagnostic methods and significantly improve their accuracy.en_US
dc.description.abstractИзследване на хода на canalis mandibulae, използвайки триизмерно рентгеново изследване и модел на долна челюст, реконструиран на 3D принтер от СВСТ В ежедневната амбулаторна хирургична практика едни от най-често извършваните манипулации са свързани не само с добро познаване на анатомичните обекти и особеностите на оралните структури, но също така и с възможностите за тяхното визуализиране и допълнително изследване. Именно тук идва голямата нужда от СВСТ диагностиката при хирургична екстракция на молари и импактирани зъби, които са разположени в близост до мандибуларния канал, планирането на имплантатно лечение, оценяване на различни видове кисти и тумори, диагностика на фрактури, възпалителни заболявания на челюстните кости и много други. Основните проблеми, произтичащи от липсата на достатъчна предоперативна диагностика, планировка и подготовка, са свързани с травматичното увреждане на долночелюстния нерв. Това от своя страна води до редица симптоми и функционални смущения, които могат да персистират с месеци, а в редки случаи да бъдат и необратими, което значително понижава качеството на живот на засегнатите пациенти. Възможността за предотвратяване на подобни тежки усложнения е водещ фактор за налагане на CBCT като метод на избор и стандарт на периоперативната диагностика при манипулации, пряко зависещи от разположението на този нерв. Инкорпорирането на съвременни техники като тези за 3D моделиране и 3D принтиране, чиито предели все още не са проучени, дава реален шанс за допълване на съществуващите диагностични методи и значително повишаване на тяхната точност.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectcone beam computed tomography (CBCT)en_US
dc.subject3D printingen_US
dc.subjectsurgical practiceen_US
dc.subjectmandibular canalen_US
dc.subject.classificationЗъболечение / Dental Treatmenten_US
dc.titleExamination of the mandibular canal course, using three-dimensional radiography and a model of the mandible, reconstructed on a 3D printer from cone beam CT // Изследване на хода на canalis mandibulae, използвайки триизмерно рентгеново изследване и модел на долна челюст, реконструиран на 3D принтер от СВСТen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailIzabella.Petrova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по орална и лицево-челюстна хирургия / Department of Oral and Maxillofacial Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages215en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record