Show simple item record

dc.creatorDesislava Vankova / Десислава Ванкова
dc.date.accessioned2022-11-17T12:19:28Z
dc.date.available2022-11-17T12:19:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2692
dc.description.abstractThe focus of the research is the concept of integrative medicine (IM) as a medical and social construct. IM emerged as an idea to integrate complementary and alternative medicine (CAM) in health care, but today it is much more than that, so the dissertation aims to study the concept of "IM" and its place in science and education in Bulgaria. The defined tasks have been reached: 1. Historical and institutional development of IM (2019-2022) is presented; 2. A short handbook with key terms and their definitions in the field of IM has been developed; 3. A holistic conceptual model of IM has been created; 4. A needs assessment of education in the field of IM and CAM has been made through: - Study of awareness, attitudes, behaviour and interests of student and professional communities regarding CAM, health promotion and IM (2021-2022, KAP study); - Dynamic Delphi study with an educational focus among experts in the field of higher medical education and healthcare (2022); 5. A conceptual educational model has been developed to achieve a profile of key (general) and functional (professional) competencies related to IM. As a result of the study, the definition proposed at the beginning has been expanded and enriched. It is accepted that IM considers the individual as a whole in his physical, psychological, spiritual, social and environmental context: "IM is a modern field of medicine. IM aims to improve physical, mental, emotional and social health through the balanced and individual (person-centred) application of existing, evidence-based treatment methods (conventional and CAM) and all possible approaches to health promotion. IM considers the cells, organs and systems in the human body in their unity (integrity) and functional interaction". The term integrative healthcare is increasingly used instead of IM because reducing health to purely medical clinical approaches precludes holism. An integrative exploratory sequential mixed-methods design was applied, including four chronologically consecutive phases. The study was conducted in the context of missing similar studies in Bulgaria.en_US
dc.description.abstractВъв фокуса на научното изследване е концепцията „интегративна медицина“ (ИМ), като медико-социален конструкт. ИМ възниква като идейно движение за интегриране на комплементарната и алтернативна медицина (КАМ) в здравеопазването, но днес е нещо много повече от това, затова и целта на дисертационния труд е изследване на концепцията „ИМ“ и нейното място в науката и образованието в България. Произтичащите от това задачи са изпълнени: 1. Представен е анализ на историческото и институционално развитие на ИМ (2019-2022); 2. Разработен е кратък справочник с ключови термини и техните дефиниции в областта на ИМ; 3. Създаден е холистичен концептуален модел на ИМ; 4. Направена е оценка на нуждите от образование в областта на ИМ и КАМ чрез: - изследване на информираност, нагласи, поведение и интереси на студентски и професионални общности по отношение на КАМ, промоцията на здраве и на ИМ (2021-2022, KAP study); - Динамично Делфи проучване с образователен акцент сред експерти в областта на висшето медицинско образование и на здравеопазването (2022); 5. Разработен е идеен образователен модел за постигане на профил от ключови (общи) и функционални (професионални) компетентности, свързани с ИМ. В резултата на проучването, предложената в началото дефиниция бе разширена и обогатена. Приема се, че ИМ разглежда индивида цялостно, в неговия физически, психологически, духовен, социален и екологичен контекст: „ИМ е съвременно направление в медицината. ИМ цели подобряване на физическото, психическото, емоционалното и социално здраве чрез балансирано и индивидуално (личностно ориентирано) прилагане на познатите, основани на научни доказателства лечебни методи (конвенционални и КАМ), и на всички възможни подходи за промоция на здраве. ИМ разглежда клетките, органите и системите в човешкия организъм в тяхното единство (интегритет) и функционално взаимодействие.“ Все повече се говори за интегративно здравеопазване, отколкото за ИМ, защото редуцирането на здравето до чисто медицинските клинични подходи често изключва холизма. Приложен бе интегративен проучващ последователен микс-метод дизайн, който включва четири хронологично последователни фази. Изследването бе проведено в контекста на липсващи подобни изследвания в България.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectintegrative medicineen_US
dc.subjectcomplementary and alternative medicine (CAM)en_US
dc.subjectholismen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleIntegrative Medicine - Holistic Conceptual Model, Scientific and Educational Approaches // Интегративна медицина - холистичен концептуален модел, научни и образователни подходиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailDesislava.Vankova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по социална медицина и организация на здравеопазването / Department of Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages263en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record