Show simple item record

dc.creatorGlinkov, Sergey / Глинков, Сергейen_US
dc.creatorKlissourova, Marina / Клисурова, Маринаen_US
dc.creatorRadeva, Rumyana / Радева, Румянаen_US
dc.creatorRadkova, Zhaneta / Радкова, Жанетаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:57:15Z
dc.date.available2019-08-09T11:57:15Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.isbn978-619-185-231-4en_US
dc.identifier.issn978-619-185-231-4en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/268
dc.description.abstractThe international open science trends and efforts to promote open access correlate with the University’s vision to create an accessible and dynamic scientific space. Several major initiatives sprang out of its drive to accelerate the visibility of scientific publications: an open access medical journals platform, Google Scholar profiles of the academic staff and an academic institutional repository. Aim: To present the blending process of open science ideas and innovations and the results of their application at the Medical University of Varna. Material and Methods: World’s most trusted and renowned databases and online bibliometric tools for tracking national and international publication visibility were used. International experience research in the field of scientific publishing was performed: content analysis of prescriptive and legal documents; standard and ethical publishing policies; analysis of indexing and referencing systems for scientific websites and information portals; comparative analysis of good practices in the field of editing and copyediting. Different open source software packages and applications compliant with the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting were analyzed for choosing the most suitable one for one own institutional repository. The evolution, adoption and application of open access policies of numerous academic institutions, coalitions, European and world organizations were analyzed and taken into consideration. Results and Discussion: The results of the foregoing initiatives are presented as follows: increased publishing visibility and referencing, increased number of citations, new international cooperation options, increased online detection and impact of MU-Varna authors and the University itself. Discussion focuses on current and future initiatives for consolidation of the results and future development guidelines. Conclusion: Goals accomplishment comes as a result of the University’s open access policy and its investment in highly qualified and motivated staff. The presented initiatives are not just examples of good practices. They are the product of the sustainable symbiosis between the individual “cells” of a complete “organism”.en_US
dc.description.abstractСветовните тенденции за „Отворена наука“ са част от визията на нашия университет за създаване на достъпно и динамично научно пространство. Във връзка с това през последните 3 години в МУ-Варна се създадоха: платформа за научни медицински списания с отворен достъп, профили на автори на МУ-Варна в Google Scholar и академичен репозиториум на научни трудове. Цел: Да се представи процеса на прилагане на идеите, свързани с тенденциите за „Отворена наука“ в МУ-Варна и резултатите от реализирането им. Материали и методи: Използвани са световни бази данни и наукометрични интернет инструменти за проследяване на международната и национална публикационна видимост. Проучен е световният опит в областта на публикуването на научна продукция – анализ на съдържанието на нормативни документи, стандарти и етични норми за публикуване, анализ на системите за индексиране и рефериране на научни уеб сайтове и информационни портали, направен е сравнителен анализ на успешни чуждестранни практики в областта на редакционната дейност. Разгледани и анализирани са възможностите и предимствата на различни програмни продукти с отворен код за създаването на институционален репозиториум. Проследени и осмислени са политиките и подхода на различни академични институции, обединения и световни организации в приложението на идеята за „Отворена наука“ и „Отворен достъп“. Резултати и обсъждане: Представят се резултатите от изброените по-горе инициативи: повишена публикационна видимост и реферируемост (в 14 международни бази данни), повишена цитируемост, възможности за научно сътрудничество, повишена откриваемост и популяризиране на нашите автори, както и на самия университет в интернет пространството. Обсъждат се настоящи и се предлагат бъдещи инициативи за затвърждаване на получените резултати и насоки за по-нататъшно развитие.BG
dc.publisher"Za Bukvite - O Pismenech" Publishing Houseen_US
dc.relation.ispartofInternet Liberalization - Intellectual Property Challenges and Good Practicesen_US
dc.subjectopen accessen_US
dc.subjectopen scienceen_US
dc.subjectvisibilityen_US
dc.subjectcitationen_US
dc.subjectindexingen_US
dc.subjectreferencingen_US
dc.subjectrepositoryen_US
dc.subjectdata basesen_US
dc.subject.classificationМедии и комуникации / Media and Communicationsen_US
dc.subject.classificationНаукометрия, информационни ресурси / Scientometrics, Information Resourcesen_US
dc.titleIncreasing the Visibility of Research Output - Medical University of Varna Initiatives Adjoining the International Open Access /// Повишаване видимостта на научните разработки - инициативи на Медицински университет - Варна, в отговор на световните тенденции за "отворена наука"en_US
dc.typebook_sectionen_US
eprmuv.creator.emailmarina.klissourova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.creator.emailsglinkov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.creator.emailradeva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.creator.emailradkova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.pages359-374en_US
eprmuv.publication.placeSofia, Bulgariaen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record