Show simple item record

dc.creatorИлиев, ГеоргиBG
dc.creatorIliev, GeorgiEN
dc.date.accessioned2019-08-09T11:56:59Z
dc.date.available2019-08-09T11:56:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/265
dc.description.abstractВъншната носна клапа е структура, разположена в предните отдели на носа, която има отношение към формата му и количеството на преминаващия през него въздух. Външната носна клапа контролира, ориентира и променя потока на въздуха през носа в зависимост от нуждите на организма. Чрез промяна на формата си, тя предизвиква турбулентни движения на вдишвания въздух и така осигурява по-добър контакт между него и мукозата. За носна клапа се говори едва от началото на 20 век, но развитието на ринохирургията доведе и до развитието на оперативните интервенции свързани с предната носна клапа, тъй като тя е неразделна част от анатомията на носа - нейната корекция е част от хирургичното лечение на назалната функционалност и естетика. Цел: Да проучим видовете деформитети на външната носна клапа, които водят до функционални и естетични проблеми, методите за тяхното диагностициране и да предложим най-подходящата оперативна корекция за възстановяване на функционалността и естетиката. Дисертационния труд е разработен на база на пациенти, изследвани, диагностицирани, приемани и лекувани в клиниката по Ушно-носно-гърлени болести към Университетска болница„Св. Марина“ –Варна. За период от 5 години (2010-2014г.) в клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Света Марина”ЕАД гр. Варна бяха лекувани оперативно 401 болни със затруднено носно дишане. Като обект на дисертационния труд, от тях, с дисфункция на външната носна клапа с различна етиология бяха 79.Най-възрастния включен в проучването е мъж на 75г, а най-младия – 9г момче. Приложи се собствена функционална и клинично приложима класификация на деформитетите на външната носна клапа, основаваща се на етиологията, вида, мястото и степентта на засягане. За първи път в България се въведе използването на Coblator II system при ринофима. Представен е собствена оперативна техника с изкуствена дура матер за стабилизация и коригиране на външната носна клапа. Създадена е принципно нова хирургична концепция, според която в зависимост от конкретния деформитет се прилагат съответните и най-адекватни хирургични техники.BG
dc.description.abstractExternal nasal valve is a structure located in the front sections of the nose related to its shape and the amount of air passing through it. The external nasal valve controls, guides and changes the air flow through the nose depending on the needs of the body. By changing its shape it causes turbulent movements of the inhaled air thus providing better contact between the air and the mucosa. Nasal valve is subject to studies only since the early 20th century. The development of rhinoplasty surgery lead to the development of surgical interventions associated with anterior nasal valve as it is an integral part of the nose anatomy - its correction is part of the surgical treatment of the nasal function and aesthetics. Objective: To investigate the types of deformities of the external nasal valve causing functional and aesthetic problems, the diagnostic techniques and procedures, and to offer the most appropriate surgical correction to restore functionality and aesthetics. Contingent of this research are patients who have been examined, diagnosed, admitted and treated at the Clinic of Otorhinolaryngology at St Marina University Hospital – Varna, within a period of five years (2010-2014). For this period surgically treated at the Clinic were 401 patients with nasal breathing difficulty. Out of them 79 patients were with dysfunction of the external nasal valve aetiology, subject of this thesis. The oldest patient was 75 years of age male, and the youngest – 9 years of age boy. We applied one’s own functional and clinically relevant classification of deformities of the external nasal valve based on aetiology, type, location and the extent of affect intensity. The use of Coblator II system in rhinophyma was introduced the first time in Bulgaria. The application of artificial dura mater for stabilization and correction of the external nasal valve was performed using one’s own surgical technique presented in the thesis. Fundamentally new surgical concept putting into practice the most relevant and most appropriate surgical technique depending on the deformity was presented.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectrhinoplastyen_US
dc.subjectexternal nasal valveen_US
dc.subjectdeformityen_US
dc.subjectaestheticsen_US
dc.subjectdura materen_US
dc.subject.classificationУНГ болести / ENT diseasesen_US
dc.titleExternal Nasal Valve - Definition, Pathology and Surgical Treatment /// Външна носна клапа – определение, патология, хирургично лечениеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailGeorgi.Iliev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по неврохирургия и УНГ болести / Department of Neurosurgery and ENTen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages184en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record