Show simple item record

dc.creatorArnaudova, Mariana / Арнаудова, Марианаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:56:42Z
dc.date.available2019-08-09T11:56:42Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.isbn978-619-7137-56-9en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/262
dc.description.abstract[EN] Adequate understanding of the specifics of geriatric psychiatry is closely related to general pathology patterns of general and special psychiatry. Another, very close correlation is the one between gerontology, geriatrics and gerontopsychiatry. In this study we stress on the importance of knowledge about aging, especially its psychological aspect, some common manifestations of mental illnesses in advanced and old age, taking into account the impact of a number of typical for this age social factors. Emphasis rests on depressive disorders since they are among the most common psychiatric disorders in people over 60 years. In this respect, considering that the aging process has a significant influence on the psychopathological manifestations of depression and its course, we present in summary some basic key issues related to depression in old age, which are subject to further studies and related medical and social solutions.en_US
dc.description.abstract[BG] Адекватното разбиране на спецификите на геронтологичната психиатрия е тясно свързано с общопатологичните закономерности на общата и на специалната психиатрия. Друга много тясна връзка е тази между геронтология, гериатрия и геронтопсихиатрия. В нашето изследване изтъкваме и важността на познанията за стареенето, особено за психологичния му аспект, за някои общи прояви на психичните заболявания в напредналата и късната възраст, като отчитаме влиянието и на редица типични за тази възраст социални фактори. Акцентираме върху депресивните разстройства, тъй като те са сред най-разпространените психични разстройства при лицата над 60 години. В тази връзка, отчитайки че процесът на стареене оказва съществено влияние върху психопатологичните прояви на депресията и нейното протичане, представяме в обобщен вид някои основни, ключови въпроси, свързани с депресията в късна възраст, подлежащи на по-нататъшни проучвания и съответни медико-социални решения.
dc.publisherVarna Medical University Pressen_US
dc.subjectold age psychiatryen_US
dc.subjectgerontologyen_US
dc.subjectgeriatricsen_US
dc.subjectlate life depressionen_US
dc.subjectdepressive disordersen_US
dc.subjectcomorbidityen_US
dc.subject.classificationПсихиатрия и медицинска психология / Psychiatry and Medical Psychologyen_US
dc.titleIntroduction to Advanced and Old Age Psychiatry /// Въведение в психиатрията на напредналата и късната възрастen_US
dc.typebooken_US
eprmuv.creator.emailMariana.Arnaudova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.pages302en_US
eprmuv.publication.placeVarna, Bulgariaen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record