Show simple item record

dc.creatorChervenkov, Trifon / Червенков, Трифонen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:56:29Z
dc.date.available2019-08-09T11:56:29Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/260
dc.description.abstractSchizophrenia is a severe psychiatric disease affecting approximately 1% of the world’s population. Effective treatment is still lacking due to the heterogeneity of the disease (at least 8 diseases, “schizophrenias”) with probably different etiologies and pathogeneses, and thus different optimal treatment. There is data for immune system activation in some of the patients and immunomodulation may have therapeutic effect. Study groups: patients with schizophrenia in exacerbation and remission, and a group of clinically healthy controls. Methods: RT-qPCR of Cyclon/CCDC86 mRNA in peripheral blood (PB), lymphocytes (T, B и NK), serum IL-17 in patients and controls and immunohistochemistry of Cyclon/CCDC86 expression in primate hippocampus. Results and conclusions: In exacerbation of schizophrenia patients are separated in two subgroups – with high and low expression of Cyclon/CCDC86 mRNA in PB, as this correlates with clinical presentation (psychotic and negative) disease duration (less and more than 5 years), and it normalizes in remission. In remission there is elevation of CD4:CD8 T-cell ratio and lowering of B-lymphocytes. IL-17 concentration is low, lower than the limit of detection. In primate hippocampus Cyclon/CCDC86 protein is localized in neurons and glia, in cells of SGZ of Gyrus dentatus, region of postnatal neurogenesis mostly in non-proliferating cells. Conclusion: For the classification and choice of optimal treatment diagnostic biomarkers are needed and it is possible that Cyclon/CCDC86 mRNA expression in PB may be used as such in the future.en_US
dc.description.abstractШизофренията е тежко социалнозначимо заболяване, засягащо около 1% от световното население, без ефективно лечение. Основна причина за това е хетерогенността на заболяването (група от поне 8 заболявания, „шизофрении”), като вероятно в различните групи има различна етиология и патогенеза и съответно различно оптимално лечение. При част от пациентите се наблюдава активация на имунната система и повлияването и може да има терапевтичен ефект по отношение на заболяването. Контингент: изследвани са пациенти с шизофрения в стадий на обостряне и след настъпване на клинична ремисия и контролна група от клинично здрави индивиди. Методи: Изследвана е експресията на иРНК Cyclon/CCDC86 във венозна кръв, лимфоцити (T, B и NK), серумен IL-17 при пациенти и контроли и имунохистохимичен анализ на експресията на Cyclon/CCDC86 в хипокам на примати. Резултати и изводи: В пристъп на шизофрения пациентите се разделят на две подгрупи – с висока експресия и с ниска експресия на иРНК на Cyclon/CCDC86 във венозна кръв, като това корелира с клиничната изява (психотична и негативна) и давността на заболяването (под и над 5 години), като експресията се нормализира при ремисия. В ремисия се наблюдава повишение на CD4:CD8 T-лимфоцити и намаление на B-лимфоцитите. Концентрацията на IL-17 е ниска, под прага на използвания метод. В хипокампа на мозъка на възрастни примати протеинът Cyclon/CCDC86 се локализира в неврони и глия, в клетки на SGZ на Gyrus dentatus, зона на постнатална неврогенеза в мозъка предимно в непролифериращи клетки. Заключение: за класифицирането и избора на оптимално лечение на първо място е необходимо използване на диагностични биомаркери и е възможно експресията на иРНК на Cyclon/CCDC86 в периферна кръв в бъдеще да послужи като такъв.BG
dc.subjectCyclon/CCDC86 geneen_US
dc.subjectschizophreniaen_US
dc.subjectperipheral blooden_US
dc.subjectdiagnostic biomarkeren_US
dc.subjectimmune system activationen_US
dc.subject.classificationАнатомия, клетъчна биология и генетика / Anatomy, Cell Biology and Geneticsen_US
dc.titleExpression of Cyclon/CCDC86 Gene in Cells of the Immune and Nervous Systems in Patients with Schizophrenia /// Експресия на гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофренияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailtcher@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Medical Geneticsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages167en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record